Nacjonalizm

Nacjonalizm jest ruchem ideologicznym a także społeczno-politycznym, który stawia interesy własnego narodu nad interesami innych. Działania zgodne z tą ideologią mają budować siłę narodu i chronić jego interesy. Słowo nacjonalizm pochodzi od łacińskiego natio, czyli naród.

Nacjonalizm a konserwatyzm
Z ideologią nacjonalistyczną często występuje zjawisko konserwatyzmu, czyli założenia obrony danego, ustalonego porządku społecznego, gospodarczego i wyznaniowego. Impulsem dla rozwoju obydwu ideologii, była rewolucja francuska. W okresie tym zdefiniowano naród jako wspólnotę opartą na tożsamości ideowej, moralnej oraz duchowej, przeciwstawiając jej podział, wynikający ze sztucznego ustalenia granic państw. Jednakże aby zrealizować założenia nacjonalizmu, konieczne jest utworzenie państwa, które będzie pozwalało na spokojny byt i rozwój obywateli, zrzeszonych wokół jednej idei. Na takich założeniach oparł się nacjonalizm, pod sztandarem którego walczyli naziści podczas II Wojny Światowej. W Polsce konserwatyzm i patriotyzm okresu II Rzeczpospolitej, także były bliskie nacjonalizmowi, jednakże wynikało to z uwarunkowań politycznych oraz konieczności wyrazistego określenia podstaw, na których miało się opierać odzyskane Państwo Polskie.

Radykalny nacjonalizm
Odłam ten, związany z ideologią, głoszoną przez Romana Dmowskiego, stawia interes narodu na czele, przed dobrem jednostki, rodziny czy danej klasy. Bardzo duże znaczenie w tym ruchu ma także religia katolicka, która jest jednym z filarów, zrzeszających wyznawców idei. Dla jego członków szczególnie ważna jest jednolita myśl społeczna, hierarchia zasad oraz świadomość narodowa.

Nacjonalizm a symbole Polski
Symbolika jest wyjątkowo ważna w ruchu nacjonalistycznym. Poszanowanie dla symboli Polski oraz wykorzystywanie ich na wiecach, demonstracjach, marszach czy podczas innych wydarzeń, ma podkreślać radykalne i jasno określone podejście do sfery narodowości.

nacjonalizm

Więcej o:

nacjonalizm