Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Jego utworzenie nastąpiło w 1986 roku. Podstawowym celem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola zgodności elementów prawa niższego rzędu z elementami prawa wyższego rzędu (czyli np. z Konstytucją). Trybunał mieści się w Warszawie, na ul. Jana Chrystiana Szucha 12a.

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego obejmują: podstawy konstytucyjne (to Konstytucja określa zakres obowiązków TK) oraz kontrolę normatywnych aktów prawnych, do których należą: umowy międzynarodowe, ustawy oraz wszelkie przepisy prawa, które zostały wydane przez centralne organy państwowe.

Pozycja ustrojowa

TK jest całkowicie samodzielnym organem konstytucyjnym, oddzielonym od sądów. Ma swoją pozycję, która jest niezależna od władz politycznych, takich jak: Rada Ministrów, prezydent RP czy parlament. Jest zupełnie niezależny również od Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wśród jego organów wyróżnia się: prezesa, wiceprezesa oraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Orzeczenia, które wydaje TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Nie ma możliwości, aby podlegały dalszemu zaskarżeniu do jakiegokolwiek organu. Trybunał Konstytucyjny to 15 sędziów (muszą to być osoby, posiadające kompetencje prawnicze), którzy są indywidualnie wybierani na okres dziewięciu lat przez Sejm. TK nie może liczyć więcej niż 15 sędziów, ale w razie konieczności ma prawo funkcjonować w pomniejszonym składzie. Wśród sędziów TK wyróżnia się trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej.

trybunał konstytucyjny

Więcej o:

trybunał konstytucyjny