Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości - urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości. Stanowi naczelny organ administracji rządowej. Urząd ten powstał w 1917 roku. Siedziba Ministerstwa Sprawiedliwości mieści się w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, w dawnej kamienicy dochodowej Bohdanowicz.

Dział sprawiedliwość

Sprawiedliwość to dział, który obejmuje następujące sprawy: sądownictwo; prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni (w zakresie wynikającym z przepisów); kary i środki wychowawcze oraz środki poprawcze; sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Minister Sprawiedliwości - funkcje i kompetencje

Na mocy Konstytucji RP od 29 grudnia 1989 roku Minister Sprawiedliwości jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od 31 marca 1990 roku do 30 marca 2010 roku oraz ponownie od 3 marca 2017 roku Minister Sprawiedliwości pełni równocześnie funkcje prokuratora generalnego.

Zakres działań Ministra Sprawiedliwości obejmuje przede wszystkim kierowanie działem administracji rządowej. Ponadto Minister Sprawiedliwości jest dysponentem 15 i 37 części budżetu krajowego.

Minister Sprawiedliwości nadzoruje następujące jednostki organizacyjne: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Za przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz karnego odpowiada minister właściwy do spraw sprawiedliwości. Jest właściwy w sprawach sądownictwa niezastrzeżonych odrębnymi przepisami dotyczącymi kompetencji innych organów RP, przestrzegając zasady niezawisłości sędziowskiej.

Organy współpracujące

Organy działające przy Ministrze Sprawiedliwości to: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, Rada Polityki Penitencjarnej, Rada Społeczna ds. Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, Międzyresortowa Komisja Orzekająca.

ministerstwo sprawiedliwości

Więcej o:

ministerstwo sprawiedliwości