Służba zdrowia

Służba zdrowia to państwowe służby odpowiedzialne za opiekę zdrowotną obywateli. Termin ten jest używany także dla ogólnego opisania systemu ochrony zdrowia w państwie.

Służba zdrowia – założenia
Po reformie z roku 1998, system opieki zdrowotnej w Polsce działa w oparciu o model ubezpieczeniowy. Z powodu jego niedoskonałości, rozrasta się prywatna służba zdrowia, oferująca znacznie krótsze terminy oczekiwania na wizyty i zabiegi, finansowane z prywatnych środków pacjentów. Zdrowie i jego ochrona to podstawowe wartości, do których mamy prawo, zapisane w Konstytucji. Odpowiednie ustawy mają zapewnić równy dostęp obywateli do świadczeń, które finansowane są środkami publicznymi.

System ochrony zdrowia w Polsce – struktura organizacyjna
System ochrony zdrowia w Polsce opiera się na świadczeniu usług pacjentom, objętym ubezpieczeniem, przez różne podmioty. Płatnikiem tych usług z ramienia budżetu państwa jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Nad prawidłowością przebiegu całego procesu czuwają jednostki kontrolne na czele z Państwową Inspekcją Sanitarną i Farmaceutyczną oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Nadzór pełnią także przedstawiciele wojewodów i Ministerstwa Zdrowia.

Główne problemy polskiego systemu ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia w Polsce uznawany jest za jeden z najgorszych w Europie. Największe problemy to trudności z dostępem do specjalistów, zwłaszcza zaś do lecznictwa szpitalnego. Wynika to z niskich limitów zakontraktowanych przyjęć, które są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Kolejny problem to niskie płace pracowników, które powodują liczne protesty i stałą emigrację specjalistów, a co za tym idzie - ich niedobór. Kolejna wada systemu to zbyt mała liczba świadczeń objętych ubezpieczeniem.

służba zdrowia