Minister Zdrowia

Minister Zdrowia - osoba pełniąca stanowisko ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego. Kieruje Ministerstwem Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15 w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia utworzono 4 kwietnia 1918 roku. Drugą najważniejszą osobą w Ministerstwie Zdrowia po ministrze właściwym jest Sekretarz Stanu.

Kompetencje Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia bierze udział w ustalaniu polityki rządu w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za treść i realizację tej polityki poprzez kierowanie administracją rządową (dział zdrowie) oraz wypełnia zadania wyznaczone mu przez prezesa Rady Ministrów. Jest dysponentem 46 części budżetu krajowego.

Minister Zdrowia inicjuje i opracowuje politykę rządu dotyczącą ochrony zdrowia. Koordynuje tę politykę za pośrednictwem podległych lub nadzorowanych przez niego organów, urzędów i jednostek organizacyjnych. Jest też członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Ponadto, nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

Współpracujące organy opiniodawczo-doradcze

Organy opiniodawczo-doradcze działające przy Ministrze Zdrowia to: Kierownictwo Ministerstwa, Kolegium Ministra, komitet audytu. Ponadto, w posiedzeniach Kierownictwa i Kolegium uczestniczyć mogą również inne osoby poza wchodzącymi w skład wymienionych organów, zaproszone przez ministra.

minister zdrowia

Więcej o:

minister zdrowia