Trybunał Konstytucyjny: Program szczepień ochronnych w formie komunikatu jest niekonstytucyjny

Program szczepień ochronnych ogłaszanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu jest niekonstytucyjny - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z wyrokiem, taki program musi być publikowany w formie rozporządzenia ministra zdrowia.
Zobacz wideo Marek Michalak: W Polsce jest przyzwolenie na bicie dzieci

Orzeczenie dotyczące programu szczepień ogłosiła Julia Przyłębska. "W zakresie, w jakim termin wymagalności obowiązkowych szczepień ochronnych, jak i liczba dawek poszczególnych obowiązkowych szczepień ochronnych określone są w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, a nie ministra zdrowia w drodze rozporządzenia jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 87 Konstytucji RP" - wyjaśniła. Z kolei sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje obowiązku szczepień u dzieci, jednak jest świadomy, że między innymi ze względu na aktualny stan wiedzy medycznej może on ulegać potrzebie częstych zmian. Trybunał dał pół roku na wprowadzenie stosownych zmian w przepisach, co powinno umożliwić osiągnięcie efektu dwutorowej spójności normatywnej. Przypomnijmy brzmienie wymienionych w wyroku artykułów Konstytucji RP:

  • Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym;
  • Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej;
  • Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia;
  • Art. 87. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Trybunał Konstytucyjny: Program szczepień ochronnych w formie komunikatu jest niekonstytucyjny

Sędziowie TK wskazali we wtorkowym orzeczeniu na temat programu szczepień ochronnych, że "w sposób konstytucyjnie dopuszczalny w drodze rozporządzenia w pełni sprecyzowany zostałby ustawowy obowiązek szczepień ochronnych ciążący na jednostce, która mogłaby ponosić odpowiedzialność w wypadku braku jego realizacji". - Program Szczepień Ochronnych na dany rok wydawany przez GIS w formie komunikatu miałby wtedy czysto techniczny charakter - uzasadniał sędzia Justyn Piskorski. Orzeczenie było związane ze skargą, którą do Trybunału wniosła kobieta, ukarana w 2019 roku grzywną za odmowę podania córce szczepionki między innymi przeciwko błonicy, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zdaniem wnioskodawczyni obowiązkowe szczepienia naruszają prawo do prywatności i samostanowienia.

Uznania przepisów za niekonstytucyjne chciała również fundacja "Życie i rodzina", która zgłosiła się do sprawy jako przyjaciel sądu. Zdaniem fundacji przymus szczepień łamie zasadę wolności sumienia ze względu na fakt, iż do produkcji szczepionek wykorzystuje się linie płodowe z aborcji. Uznania przepisów za zgodne z Konstytucją chciało Ministerstwo Zdrowia oraz początkowo prokurator generalny, który później wniósł o umorzenie postępowania. Rzecznik praw obywatelskich oraz rzecznik praw dziecka nie wzięli udziału w postępowaniu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: