Demografia

Demografia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem i opisywaniem rozwoju ludności, biorąc pod uwagę różnorodne warunki społeczne, historyczne, kulturalne, gospodarcze, geograficzne.

Zakres badań demografii
Podstawowe pojęcia demograficzne to: przyrost naturalny, rozmieszczenie ludności pod względem społecznym czy wyznaniowym oraz migracje. Badania demograficzne pozwalają wyznaczyć tendencje rozwojowe społeczeństwa. Duże znaczenie mają tu badania struktury wiekowej, proporcji liczby kobiet do mężczyzn, wyznania, pozycji zawodowej oraz narodowości.

Polska ludność
W Polsce badaniami demograficznymi zajmują się różne ośrodki naukowe. Większość z nich czerpie dane o ludności Polski z informacji, udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. W bazie danych GUS znajdują się prognozy dotyczące Polaków, np. długości życia, struktury społeczeństwa w podziale na poszczególne regiony, wyniki bieżących i archiwalnych badań, przeprowadzanych przez ten urząd.

demografia

Więcej o:

demografia