Wotum zaufania

Wotum zaufania to uchwała parlamentarna, która ma wyrazić aprobatę Sejmu dla działań rządu. Może zostać uchwalona na rozpoczęcie kadencji danego gabinetu lub w okresie trwania jego rządów.

Wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów
W ciągu 14 dni od zaprzysiężenia nowego gabinetu, na którego czele stoi Prezes Rady Ministrów, czyli Premier, rząd ten ma obowiązek uzyskać wotum zaufania od Sejmu. Jest to warunek konieczny dla dalszego sprawowania władzy. Głosowanie powinno zostać przeprowadzone przy co najmniej połowie liczby posłów. Wniosek o wotum zaufania musi uzyskać bezwzględną większość głosów tej grupy. W przypadku nieuzyskania wotum zaufania, Prezydent odwołuje gabinet, a Sejm w ciagu 14 dni ma obowiązek przedstawić nowego kandydata na Premiera.

Prezes Rady Ministrów może wystąpić o wotum zaufania
W trakcie kadencji gabinetu, Premier może wystąpić w każdej chwili do Sejmu o udzielenie wotum zaufania dla swojej Rady Ministrów. Instrument ten jest wykorzystywany w sytuacjach szczególnie konfliktowych oraz wtedy, gdy poczynania rządu wywołują wyjątkowy sprzeciw opozycji. Takie wotum zaufania ma na celu podkreślenie aprobaty dla działań ekipy rządowej. O ważności tego głosowania przesądza zwykła większość głosów, przy obecności minimum połowy liczby posłów. W przypadku nieuzyskania poparcia Sejmu, Premier musi złożyć dymisję gabinetu.

Konstruktywne wotum nieufności
Sejm może uchwalić wotum nieufności dla rządu w przypadku uzyskania poparcia przez ustawową większość posłów (czyli 231). Dodatkowo, zgłoszenie wotum powinno odbyć się na wniosek minimum 46 posłów. Warunkiem koniecznym jest także wskazanie osoby, która byłaby kandydatem na Prezesa nowej Rady Ministrów. Zmiana personalna gabinetu będzie możliwa jednakże dopiero po uzyskaniu większości głosów dla nowego kandydata. Wtedy mamy do czynienia z konstruktywnym wotum nieufności.

wotum zaufania

Więcej o:

wotum zaufania