Ostatni dzwonek na dotacje

Wkrótce ostatnie chwila, żeby złożyć wniosek o dotację z funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorców. Na cztery dni przed zamknięciem naboru, publikujemy ostatnie porady ekspertów

Już w czwartek (2 grudnia) mija pierwsza tura składania wniosków do tzw. działania 2.3 w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Znajdują się w nim pieniądze na dotacje do inwestycji w małych i średnich firmach.

Do podziału jest więcej pieniędzy, niż w jakimkolwiek poprzednim unijnym programie pomocowym (ponad 350 mln euro). Spodziewana jest prawdziwa masa wniosków - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która funduszem zarządza, szacuje, że wniosków może być nawet 6 tys.

Konkurencja będzie ostra. Teoretycznie fundusze strukturalne miały być dostępne do końca obecnej, unijnej "perspektywy budżetowej" (czyli do 2006 r.) - może się jednak okazać, że dotacje zostaną wyczerpane już po I turze naboru wniosków. I wówczas trzeba będzie czekać na środki dodatkowe (raczej niewielkie) lub na... kolejny budżet UE w 2007 r.

Żeby nie odpaść już na etapie formalnej kontroli wniosków, warto przed złożeniem sprawdzić je jeszcze raz. Tym bardziej, że teraz już nie można liczyć na wstępną kontrolę w Regionalnej Instytucji Finansującej - i na ich uzupełnienie. Taka możliwość istniała tylko do 25 listopada. Przedsiębiorcy, którzy składają wnioski teraz mogą więc liczyć tylko na siebie.

Eksperci PARP, którzy dyżurowali w ostatnich tygodniach przy infolinii, przekazali "Gazecie" wyjaśnienia w kilku najczęściej powtarzających się problemach:

Kopia deklaracji PIT lub CIT oraz VAT (obowiązkowy załącznik) powinna dotyczyć miesiąca sprzed miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli więc wniosek jest składany w listopadzie br. - to kopia CIT/ PIT oraz VAT powinna być z września danego roku! (To duża pułapka, bo obecne w oficjalnych dokumentach sformułowanie "z miesiąca sprzed miesiąca poprzedzającego miesiąc" na pierwszy rzut oka jest niejasna).

Do wniosku trzeba dołączyć pozwolenie na budowę, jeśli projekt inwestycji, która ma być dotowana, przewiduje prowadzenie robót budowlanych wymagających posiadania takiego dokumentu.

Uwaga! Z oczywistych względów, pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy projekt polega na budowie zakładu, ale grunty pod budowę dopiero będą zakupione. Beneficjent będzie zobowiązany dołączyć takie pozwolenie w trakcie realizacji projektu, gdy już je uzyska.

Jeszcze raz trzeba sprawdzić bilans i rachunek zysków i strat. W przypadku bilansu oraz rachunku wyniku za rok bieżący, przedsiębiorca musi załączyć dokumenty za każdy zakończony kwartał narastająco. Przykładowo, gdy gdy wniosek jest składany po 22 października br., załączyć trzeba bilans i rachunek wyników za pierwszy kwartał; bilans i rachunek wyników za drugi kwartał obejmujący dane narastające za pierwszy i drugi kwartał br., bilans i rachunek za trzeci kwartał 2004 r. (obejmujący dane z poprzednich kwartałów oraz - na koniec - bilanse i rachunki wyników za ostatnie dwa lata).

Dodatkowy obowiązek dla tych przedsiębiorców, którzy kupują używane maszyny. We wniosku trzeba wykazać, że nabywane za dotację urządzenie nie było wcześniej finansowane z unijnych funduszy. Sprzedawca używanej maszyny musi wystawić deklarację wskazujące na jego pochodzenie oraz poświadczające, że w ciągu ostatnich siedmiu lat na zakup danego środka trwałego nie uzyskano wsparcia ze środków unijnych.

Jeżeli wniosek składa niedawno powstała firma - poziom zatrudnienia liczymy inaczej. W przypadku prowadzenia działalności przez okres niepozwalający na sporządzenie sprawozdania kwartalnego należy podać dane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

(...i wreszcie, last but not least, nie można zapomnieć o "technikaliach": składany wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty (oryginał i kopia!), podpisany przez wnioskodawcę, parafowany na każdej stronie, podobnie jak kopie kopie załączanych dokumentów (one też muszą być ponumerowane, parafowane i opatrzone oświadczeniem "za zgodność z oryginałem od strony x do strony y"!). PARP podkreśla, że numerować należy także załączniki - dokumenty urzędowe. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie chce numerować załączników to musi pamiętać o opatrzeniu takich kopii stwierdzeniem "za zgodność z oryginałem" - na każdej stronie!

Odpowiedzi na najczęściej zadawane PARP pytania można znaleźć na stronach:

http://www.parp.gov.pl/partnerinfo/dorpyt.html