Koronawirus statystyki

Koronawirus SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy patogen, ktry po raz pierwszy zdiagnozowany zosta w poowie grudnia u pacjenta w miejscowoci Wuhan w Chinach. Wirus ten powoduje chorob zakan nazwan przez wiatow Organizacj Zdrowia COVID-19.

Pandemia koronawirusa ogoszona przez WHO

11 marca WHO ogosio, e epidemia koronawirusa od tego czasu nazywana jest pandemi, co oznacza, e nowy wirus powoduje przeduajce si epidemie w wielu regionach wiata. Jest to najwyszy stopie alertu zwizanego z zagroeniem epidemiologicznym, jaki moe by wydany przez wiatow Organizacj Zdrowia. W zwizku z tym kraje mog podejmowa bardziej restrykcyjne decyzje dotyczce m.in. zasad kwarantanny czy ogranicze dotyczcych wjazdu lub wyjazdu na teren danego pastwa.

Koronawirus na wiecie - pierwsze przypadki koronawirusa zdiagnozowano w Chinach

Pierwsze przypadki zakaenia nowym wirusem zostay zdiagnozowane w grudniu 2019 roku wrd mieszkacw Wuhan w Chinach. Pacjentami w wikszoci byy osoby, ktre wczeniej przebyway na lokalnym rynku, gdzie sprzedawano owoce morza i przetrzymywano ywe zwierzta. Wedug naukowcw wirus pochodzi wanie od jednego ze zwierzt sprzedawanych w tym miejscu.

Wirus rozprzestrzeni si na inne chiskie prowincje do poowy stycznia, co zostao umoliwione przez ludzi, ktrzy wyruszyli w podre z okazji chiskiego nowego roku. 13 stycznia zdiagnozowany zosta pierwszy przypadek pacjenta zakaonego koronawirusem poza granicami Chin - w Tajlandii. Gwatowny wzrost zachorowa w Chinach zmusi rzd w Pekinie do podjcia bardziej zdecydowanych dziaa - zostay one wprowadzone jednak dopiero 20 stycznia. Cztery dni pniej stwierdzono pierwsze przypadki zakae w Europie: w Bordeaux i Paryu we Francji.

27 lutego zakaeni zostali pacjenci w 50 krajach na wszystkich kontynentach z wyjtkiem Antarktydy. Do 12 marca koronawirus zosta zdiagnozowany w 116 pastwach na wiecie, a liczba zakaonych wzrosa a do 126 tysicy. Najwicej zachorowa na COVID-19 stwierdzanych jest w Chinach, Woszech, Iranie, Korei Poudniowej, Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.

Koronawirus w Polsce - gdzie szuka informacji?

Pierwszy przypadek pacjenta zakaonego koronawirusem w Polsce zdiagnozowany zosta w rod 4 marca. 66-letni pacjent trafi do szpitala w Zielonej Grze. Mczyzna wczeniej wrci autobusem z podry do Niemiec. W nastpnych dniach Ministerstwo Zdrowia informowao o kolejnych przypadkach zakaonych, ktrzy trafili na oddziay zakane szpitali w Poznaniu, Szczecinie, Wrocawiu, Warszawie, Raciborzu, Ostrdzie, Lublinie, odzi czy Krakowie. Minister Zdrowia ukasz Szumowski uwaa, e do koca marca liczba osb zakaonych w Polsce moe przekroczy tysic przypadkw. W zwizku z tym rzd wprowadzi ograniczenia majce na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania si koronawirusa. Zamknite zostay szkoy, uczelnie, instytucje kulturalne oraz odwoano imprezy masowe.

Aktualnych informacji na temat koronawirusa i sytuacji epidemiologicznej w Polsce mona szuka na stronach rzdowych takich jak: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na stronie Gwnego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/ . wiatowa Organizacja Zdrowia stworzya te list mitw na temat koronawirusa, z ktr mona zapozna si na tej stronie: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy .

Ministerstwo Zdrowia uruchomio te caodobow infolini. Dzwonic pod numer 800 190 590 mona uzyska wszystkie potrzebne informacje zwizane z koronawirusem. Gwny Inspektor Sanitarny nie zaleca te podrowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Poudniowej, Woch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Objawy koronawirusa - do kogo si zgosi?

Pierwsze objawy zakaenia SARS-CoV-2 pojawiaj si zwykle po piciu dniach od zakaenia. Proces inkubacji wirusa moe potrwa jednak nawet do 14 dni. Najbardziej powszechnymi symptomami choroby COVID-19 jest gorczka, zmczenie oraz suchy kaszel. Pacjenci odczuwaj te ble garda, mini, maj katar lub biegunk. Niektrzy nie maj adnych objaww, a a 80 procent pacjentw przechodzi lekk posta zakaenia. Osoby starsze lub cierpice na dodatkowe schorzenia mog zmaga si z ciszymi objawami. Zakaenie koronawirusem moe wywoa wtedy wysok gorczke, problemy z oddychaniem i zapalenie puc, ktre wymaga hospitalizacji.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w przypadku podejrzenia zakaenia koronawirusem naley telefonicznie poinformowa o tym stacj sanitarno-epidemiologiczn przypisan do naszego regionu. Wykaz tych instytucji znajduje si na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/problem/. Konsultant powie nam wtedy jakie kroki powinnimy podj. Mona take bezporednio zgosi si do oddziau zakanego lub obserwacyjno-zakanego szpitali. Wykaz placwek z podziaem na wojewdztwa mona znale na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i stronie rzdowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali . Osoby, ktre miay kontakt z osob, ktra moga by zakaona koronawirusem, powinny natychmiast powiadomi o tym sanepid.

Koronawirus - zalecenia wiatowej Organizacji Zdrowia. Jak zmniejszy ryzyko zakaenia?

Koronawirus przenosi si drog kropelkow. Do czerwca naukowcy maj przeprowadzi pierwsze testy szczepionki przeciwko temu patogenowi na ludziach. Wczeniej jednak naley stosowa si do zalece sub medycznych, w tym take tych wydanych przez wiatow Organizacj Zdrowia.

Zalecenia dotycz przede wszystkim stosowania si do podstawowych zasad higieny. Konieczne jest czste mycie rk mydem i wod lub preparatami odkaajcymi na bazie alkoholu. Aby ochroni si przed zakaeniem myj rce zwaszcza: po kichaniu lub kasaniu, podczas opieki nad chor osob, przed, w trakcie i po przygotowaniu posiku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, kiedy rce s widocznie zabrudzone oraz po pracy ze zwierztami lub odpadami zwierzcymi.

WHO zaleca te zachowanie co najmniej jednego-dwch metrw odlegoci do kadej osoby, ktra kicha lub kaszle. Naley te unika dotykania oczu, nosa i ust, poniewa zanieczyszczonymi rkami moemy przenie patogen w te miejsca, z ktrych wirus najszybciej dostanie si do wntrza organizmu. Konieczne jest te dbanie o higien drg oddechowych. Zalecenie to oznacza np. kasanie lub kichanie w zgit w okciu rk. Dobrym rozwizaniem jest take uycie chusteczki, jednak naley j natychmiast wyrzuci do kosza z pokryw i umy donie.

Suby medyczne zauwaaj te, by w kadym przypadku gorszego samopoczucia zostawa w domu. W przypadku niepokojcych objaww, mogcych sugerowa zakaenie koronawirusem, naley stosowa si do zalece Ministerstwa Zdrowia opisanych wyej.