Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy- określenie sądu najwyższej instancji stosowane w wielu krajach świata, w tym również w Polsce.

Sądy najwyższe na świecie

Samo określenie sądu najwyższego odnosi się do naczelnego organu władzy sądowniczej w danym kraju. W zależności od funkcjonującego w danym kraju prawa, sądy te różnią się między sobą kompetencjami. Ich główny zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od wyroków sądów niższych instancji, a także sprawowanie nadzoru nad systemem prawa w kraju. W niektórych krajach do kompetencji sądu najwyższego należy też interpretacja prawa, kontrola organów państwowych oraz rozwiązywanie sporów o charakterze kompetencyjnym.

Sąd Najwyższy w Polsce

Najważniejszym źródłem prawa regulującym istnienie i funkcjonowanie SN w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej z 1997 roku. To ona powołuje do życia Sąd Najwyższy jako naczelny organ sądowy, sprawujący nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym w Polsce.

Izby i Organy

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002, dzieli się on na cztery Izby. W Izbie Cywilnej zasiada 31 sędziów, w Izbie Karnej 28 Sędziów, w Wojskowej 9 a Izbę Pracy, ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych tworzy łącznie 19 sędziów. Oprócz Izb, w Sądzie działają również Organy, do których zaliczamy: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesów każdej z Izb, Zgromadzenie Ogólne, Zgromadzenie Sędziów Izb oraz Kolegium Sądu Najwyższego.

Skład sędziowski

Na Sędziego Sądu Najwyższego powoływani są wyłącznie sędziowie o najwyższych kompetencjach, a więc pracownicy naukowi bądź sędziowie z ogromnym doświadczeniem. Ich powołanie należy do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nominacje wysuwane są przez Krajową Radę Sądownictwa.

sąd najwyższy

Więcej o:

sąd najwyższy