PKW

PKW to specjalny organ działający przy najwyższych władzach Polski, czuwający nad prawidłowym przebiegiem wszystkich wyborów i referendów.

PKW – zarys historii
Państwowa Komisja Wyborcza istniała już w dwudziestoleciu międzywojennym. Powołano ją do życia w roku 1922. Funkcjonowała jednak tylko do roku 1935, gdyż nowa konstytucja nie przewidywała jej istnienia. Do życia powołana została ponownie krótko po zakończeniu II wojny światowej. Od 1946 do 1956 roku jej członków powoływano z kandydatów poszczególnych klubów poselskich. Potem jej skład był wybierany przez Radę Państwa, która mogła w tym celu powoływać kandydatów wysuwanych przez organizacje społeczne i polityczne. Nowa ordynacja, która weszła w życie w roku 1985, znacznie zwiększyła liczbę członków PKW. Od tego momentu składała się ona z jednego przewodniczącego, 2-4 zastępców oraz 15 członków.

W nieco innej postaci PKW zaczęła funkcjonować po wprowadzeniu w Polsce systemu demokratycznego. W roku 1990 Komisję powoływał Marszałek Sejmu spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten kształt organizacyjny został utrzymany w kolejnych ordynacjach wyborczych – nieznacznie zmniejszono jedynie kompetencje Komisji.

Na podstawie Kodeksu Wyborczego z roku 2011 PKW tworzona jest przez 9 członków wywodzących się z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członkowie powoływani są na dziewięcioletnie kadencje.

Zadania PKW
Podstawowym zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich wyborów w Polsce. Podlegają jej komisje wyborcze na terenie całego kraju. Podaje również do wiadomości publicznej wyniki wyborów, po wcześniejszym ich przeliczeniu i sprawdzeniu. Należy do niej także bieżące prowadzenie rejestru wyborców i przygotowywanie list obywateli, którzy mają prawo wyborcze.

PKW

Więcej o:

PKW