KGHM ma nową strategię, planuje spadek zysku netto

Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia KGHM Polska Miedź przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości 19,8 mld zł, których celem jest przekształcenie KGHM w dużego, globalnego producenta miedzi, w produkcją rzędu 700 tys. ton rocznie, podała spółka w komunikacie w poniedziałek wieczorem.

Przeczytaj pełną treść komunikatu spółki

"Wizją KGHM Polska Miedź SA jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie produkcji miedzi do ok. 700 tys. ton" - głosi komunikat.

Strategia KGHM oparta jest na pięciu głównych obszarach. Pierwszym z nich jest poprawa efektywności, "mająca na celu zatrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów produkcji".

W tym obszarze KGHM planuje m.in. inwestycje w nowe technologie, w tym m.in. budowę pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I, a także modernizację istniejącej infrastruktury(wymianę maszyn górniczych - utrzymanie wskaźnika wymiany maszyn na poziomie 17%, wymianę parku maszynowego w oddziałach ZWR (nowe maszyny flotacyjne), modernizację Huty Miedzi Głogów II).

Drugi obszar to rozwój bazy zasobowej, "mający na celu zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie". Działania przewidziane w tym obszarze to m.in.: rozwój systemu eksploatacji złóż głębokich (w tym dalsze prace nad zagospodarowaniem złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy oraz inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze i poszukiwanie nowych złóż w regionie poprzez dalsze rozpoznanie możliwości eksploatacji w obszarze Radwanice-Gaworzyce, rozpoznanie i udokumentowanie obszaru Weisswasser (Niemcy) i prace eksploracyjne na terenach sąsiadujących ze złożami KGHM, podała spółka.

Dywersyfikacja źródeł przychodu i stopniowe uniezależnianie się od cen energii to trzeci strategiczny obszar KGHM. "Spółka zamierza osiągnąć w długim okresie udział w przychodach spoza działalności podstawowej na poziomie około 30%" - głosi komunikat.

"W tym celu strategia zakłada kontynuację zaangażowania w branżę telekomunikacyjną oraz stopniowe wejście w branżę energetyczną" - czytamy dalej. Długookresowo spółka planuje osiągnąć ok. 3% udział w rynku energii w Polsce.

Najważniejsze projekt energetyczne to budowa bloków gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach (projekt realizowany wyłącznie na własne potrzeby), "co pozwoli na zaspokojenie 25% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Dalsze projekty dotyczą węgla kamiennego - planowany jest współudział z partnerem branżowym w budowie elektrowni opalanej węglem kamiennym, a także zaangażowanie w energetykę wiatrową.

Kolejne obszary wymienione w strategii to wsparcie regionu oraz rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej.

"Realizacja strategii poprawi w krótkim okresie konkurencyjność kosztową spółki. Średnioterminowo (do 10 lat), w efekcie rozwoju bazy zasobowej, KGHM Polska Miedź SA będzie międzynarodową firmą wydobywczą miedzi. Długoterminowo, dywersyfikacja w branżę energetyczną pozwoli stać się KGHM Polska Miedź SA międzynarodowym holdingiem miedziowym o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, co uniezależni firmę od wahań cen miedzi" - konkluduje KGHM.

Na poziomie grupy, narastająco w I-III kw. 2008 roku KGHM miał 2510,78 mln zł zysku netto przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 3074,26 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM planuje spadek zysku do 488 mln zł

W przyjętym przez radę nadzorczą budżecie na 2009 rok KGHM Polska Miedź zakłada niewypłacalnie dywidendy z zysku za 2008 rok, prognozowanego na 2.904 mln zł oraz spadek jednostkowego zysku netto w 2009 roku do 488 mln zł, podała spółka w komunikacie w poniedziałek wieczorem. KGHM planuje akwizycję zagranicznego podmiotu górniczego oraz inwestycje w branży energetycznej.

Przeczytaj pełną treść komunikatu spółki

"Ze względu na założenia programu inwestycyjnego i prognozowaną dekoniunkturę gospodarczą na świecie, w budżecie na rok 2009 założono pozostawienie całości zysku za rok 2008 w spółce. W okresie koniunktury KGHM Polska Miedź SA wypłacała ponadprzeciętną dywidendę dla akcjonariuszy - łącznie 7,2 mld zł za lata 2005-2007, zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą cyklu cen surowców są przeznaczone dla akcjonariuszy w postaci progresywnej dywidendy" - głosi komunikat.

Budżet na 2009 rok zakłada też osiągnięcie 7.048 mln zł przychodów wobec 11.193 mln zł prognozowanych na 2008 rok.

"Istotne założenia prognozy:

1. Czynniki makroekonomiczne:

?-średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 3 200 USD/t,

?-średnioroczne notowania srebra metalicznego 10,00 USD/troz (322 USD/kg),

-średnioroczny kurs walutowy 2,90 PLN/USD

2. Czynniki wewnętrzne:

?-produkcja miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 98 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych,

-produkcja srebra metalicznego 1 125 t,

?-całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 10 466 PLN/t,

?-nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 235 mln PLN,

?-inwestycje kapitałowe 939 mln PLN" - czytamy dalej w prognozie.

Spółka tłumaczy, że przyjęte założenia makroekonomiczne wynikają z zakładanej dekoniunktury na rynku metali przy ostrożnych założeniach w zakresie kształtowania się kursu złotego.

"Przewidywane zmniejszenie wielkości produkcji miedzi elektrolitycznej wynika przede wszystkim z planowanego postoju remontowego HM Głogów oraz mniejszego zużycia obcych materiałów miedzionośnych" - napisano w komunikacie.

Program inwestycyjny nakierowany jest na odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych), poprawę efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym oraz dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji.

"Głównym elementem planowanych inwestycji kapitałowych jest zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM Polska Miedź SA oraz inwestycje w branży energetycznej" - głosi także komunikat.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 2532,80 mln zł zysku wobec 3006,80 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 8750,59 mln zł wobec 9270,78 mln zł.

Na poziomie grupy, narastająco w I-III kw. 2008 roku KGHM miał 2510,78 mln zł zysku netto przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 3074,26 mln zł zysku rok wcześniej.