Lech Kaczyński w pigułce

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Lecha Kaczyńskiego na pytania zadane mu przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

O bezrobociu

Najważniejszym zadaniem państwa w dziedzinie gospodarki jest obecnie likwidacja bezrobocia przy jednoczesnym wprowadzaniu mechanizmów stymulujących rozwój prywatnej przedsiębiorczości.

O prywatyzacji

Większość spośród ok. 1600 spółek państwowych należy sprywatyzować, lecz firmy o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa powinny pozostać w 100% własnością skarbu państwa, inne w większości w rękach skarbu państwa, a nad niektórymi państwo powinno sprawować kontrolę 25% udziałów.

O rolnictwie i wsi

Należy dodatkowo - poza dopłatami unijnymi - wspierać z budżetu państwa rolnictwo i wieś (np. dając tanie kredyty, dopłacając do emerytur, ubezpieczeń itp.). Systemem ubezpieczeń społecznych rolników powinny być objęte osoby, dla których wyłącznym źródłem utrzymania pozostaje działalność rolnicza.

O wyborach

Wybory do Sejmu powinny się odbywać na dotychczasowych zasadach, to znaczy według ordynacji proporcjonalnej. Dopuszczalna jest też ordynacja mieszana.

O archiwum IPN

Należy udostępnić wszystkim zainteresowanym materiały archiwalne tajnych służb PRL. Każdy obywatel powinien mieć prawo zajrzenia do własnej teczki oraz ujawnienia jej zawartości. Opowiadamy się za powszechnym dostępem do teczek wszystkich osób pełniących funkcje publiczne.

O euro

Prowadzenie samodzielnej polityki pieniężnej jest lepsze dla polskiej gospodarki niż polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego. Przystąpienie Polski do strefy euro będzie możliwe, gdy różnica poziomu gospodarczego pomiędzy średnią unijną a Polską będzie mniejsze niż obecnie. Nie należy sądzić, aby mogło to nastąpić przed 2010 rokiem.

O interwencjach zbrojnych

Polska powinna aktywnie uczestniczyć w wojskowych operacjach takich jak w Iraku w ramach wojny z terroryzmem, co jest ważne dla stabilizacji sytuacji międzynarodowej i naszego bezpieczeństwa oraz wywiera dobre wpływ na relacje Polski z USA i innymi sojusznikami.

Lech Kaczyńskich jednym zdaniem...

...o reprywatyzacji: Należy przeprowadzić w tej sprawie konsultacje. Powyższe odpowiedzi są uproszczeniem.

...o odszkodowaniach za wojnę: W przypadku roszczeń niemieckich organizacji będzie trzeba powrócić do tej kwestii.

...o lustracji: Należy wprowadzić ograniczenie w publikacji teczek osób poszkodowanych ze względu na sferę intymną zawartą w tych teczkach.

...o imigrantach: Polska powinna prowadzić racjonalną politykę imigracyjną spójną z zapotrzebowaniem na naszym rynku pracy, niesprzeczną z naszymi interesami międzynarodowymi.

...o polityce wschodniej: Polska powinna wspierać budowę demokracji na Ukrainie i Białorusi przy jednoczesnym zachowaniu takich stosunków z Rosją, które są zgodnie z polską racją stanu.

...o relacjach Polski z USA: Polska powinna wzmacniać sojusz z USA przy jednoczesnym zachowaniu dobrych stosunków z partnerami w Europie.

...o pomocy społecznej: Należy istotnie zwiększyć środki publiczne przeznaczone na pomoc najuboższym, m.in. kosztem wydatków nie mających ekonomicznego uzasadnienia.

...o dyskryminacji kobiet: Państwo powinno przestrzegać i egzekwować przepisy o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć.

...o ekologii: Rozwój gospodarki nie usprawiedliwia niszczenia środowiska naturalnego. Jestem zwolennikami zrównoważonego rozwoju.