Jan Paweł II w oczach różnych narodów

Polacy, Słowacy, Węgrzy i Czesi doceniają zasługi Jana Pawła II dla świata. Polacy - co nie dziwi - najbardziej

Cztery ośrodki badawcze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier sprawdziły, jak mieszkańcy tych państw oceniają działalność zmarłego Papieża. We wszystkich krajach przeważają ci, którzy uważają, że Jan Paweł II dobrze zasłużył się światu.

Większość badanych sądzi też, że ich naród zawdzięcza Papieżowi coś szczególnego. Najsilniej są o tym przekonani Polacy (96 proc.), potem Słowacy (85 proc.), Węgrzy (83 proc.) i Czesi (64 proc.).

Znajomość papieskiego nauczania deklaruje 79 proc. Polaków, 58 proc. Słowaków, 42 proc. Węgrów i 24 proc. Czechów. Przy tym tylko Polacy w większości twierdzą, że postępują zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II (84 proc.).

Na takie wyniki wpływa nie tylko to, że Papież był Polakiem, lecz także stopień zlaicyzowania społeczeństwa. W Polsce tylko 1 proc. ankietowanych nie czuje związku z żadnym wyznaniem (a 97 proc. to katolicy), natomiast w Czechach - 56 proc., na Węgrzech - 28 proc., na Słowacji - 18 proc.

CBOS, 6-9 maja, próba reprezentatywna 1052 osoby, Czechy - CVVM, 16-23 maja, Słowacja - FOCUS, 1-10 maja, Węgry TARKI, 3-20 maja