Ulga rehabilitacyjna 2023 - co rozliczyć i w jakich limitach? [PORADNIK]

Do 2 maja 2023 roku należy rozliczyć zeznanie roczne za 2022 rok. Jedną z ulg, którą można odliczyć od podatku, jest ulga rehabilitacyjna. Kto może z niej skorzystać? Jaki jest limit? Czy trzeba przedstawić rachunki?

Ulga rehabilitacyjna jest preferencją podatkową, dzięki której można odliczyć koszty zakupu sprzętu, leków czy uczęszczania na rehabilitację. Jakie są zasady korzystania z ulgi? 

Zobacz wideo Gabryś Pasieka stawia pierwsze kroki. Rodzice wierzą, że jego rozwój ogólny jeszcze się poprawi po odzyskaniu słuchu

Ulga rehabilitacyjna - kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z przepisami, ulga rehabilitacyjna może być odliczona od podatku przez:

 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby mające na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością - dotyczy to współmałżonka, dzieci (własnych, przysposobionych, przyjętych na wychowanie), rodziców, rodzeństwo, teściów, pasierbów, ojczyma, macochę, zięciu i synowych. Wówczas dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 16061,28 złotych rocznie (czyli jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej - do dochodów nie wlicza się alimentów, świadczenia uzupełniającego, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów czy zasiłku pielęgnacyjnego);
 • osoby ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Świadczenie pielęgnacyjne - zdjęcie ilustracyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku. Komu nie przysługuje? [PORADNIK]

Ulga rehabilitacyjna 2023 - co można odliczyć od podatku?

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dzielą się na dwie kategorie - wydatki limitowane i nielimitowane.

Wydatki limitowane - można odliczyć w określonym limicie. Zgodnie z informacją Krajowej Izby Skarbowej, należą do nich:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - odliczyć można do 2 280 złotych;
 • utrzymanie psa asystującego - odliczyć można do 2 280 złotych;
 • używanie samochodu osobowego, który jest własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej lub osoby, mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - odliczyć można do 2 280 złotych;
 • zakup leków - odliczyć można kwotę, stanowiącą nadwyżkę wydatków ponad kwotę 100 złotych miesięcznie. 

Wydatki nielimitowane - można odliczyć całą wartość faktycznie poniesionych kosztów. Dotyczy to wydatków związanych z m.in.:

 • adaptacją i wyposażeniem mieszkań oraz budynków mieszkalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • przystosowaniem pojazdów mechanicznych;
 • zakupami i naprawą indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (nie wlicza się w to sprzęt gospodarstwa domowego);
 • odpłatnością za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • odpłatnością za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opieką pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • opłaceniem tłumacza języka migowego;
 • opłaceniem kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • opłaceniem odpłatnego, koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Emerytura - zdjęcie ilustracyjne13. emerytura w 2023 roku - kiedy będzie wypłacana i w jakiej kwocie? [DATY]

Ulga rehabilitacyjna 2023. Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać ulgę należy wypełnić PIT/O, który dołączamy do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Kwoty wpisujemy w pozycji 25 i 26 PIT-O. 

Dodatkowe dokumenty potwierdzające - że dana osoba ma niepełnosprawność czy poniosła wydatki (faktury, paragony, dowody wpłaty) - nie są dołączane do zeznania podatkowego, jednak muszą być one zbierane i przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym złożono zeznanie. 

Posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków nie jest konieczna w przypadku wydatków limitowanych, dotyczących: opłacenia przewodników osób, utrzymania psa asystującego, używania samochodu na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej. W tej sytuacji jednak - na żądanie urzędu - należy:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.
Więcej o: