Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kiedy ZUS nie wypłaci świadczenia? [PORADNIK]

Osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem mają prawo przejść na wcześniejszą emeryturę. Wcześniej jednak muszą spełnić pewne warunki, które związane są przede wszystkim z pracą o szczególnym charakterze. Co warto wiedzieć o tej opcji? Jak wygląda procedura przyznania wcześniejszego świadczenia?

W sprawie wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem warto zapoznać się z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. Co zawarto w tych dokumentach?

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem - jakie zawody są wliczane? 

Wyżej wspomniane osoby mogą starać się o wcześniejsze świadczenie, jeśli ich praca przebiegała w trudnych warunkach lub była to praca o szczególnym charakterze. Zgodnie z zapisami, dotyczy to stanowisk, których wykonywanie przebiega w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Do grupy tej zalicza się przedstawicieli wielu zawodów, w tym osoby, które pracują m.in. w:

 • służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • górnictwie,
 • energetyce,
 • hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • chemii,
 • budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
 • leśnictwie,
 • przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • przemyśle lekkim,
 • transporcie i łączności,
 • gospodarce komunalnej,
 • rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • przemyśle poligraficznym,
 • portach morskich, 
 • na statkach żeglugi powietrznej,
 • pracach różnych, np. przy dezynfekcji, w pralni chemicznej, w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym itp. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 r. - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę należy spełnić warunki, które występowały na dzień 31 grudnia 2008 roku.

 • Oznacza to przede wszystkim, że do tego czasu osoby te musiały wykonywać jedną z prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
 • Ponadto w tym czasie musiały osiągnąć wiek emerytalny odpowiedni dla kobiet i mężczyzn pracujących w wymienionych okolicznościach.
 • Muszą posiadać też dokumenty potwierdzające ogólny staż pracy - w wymiarze 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (mogą to być zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.
 • Osoby te muszą też posiadać udokumentowany staż pracy w szkodliwym otoczeniu (zapisy w świadectwie pracy to obowiązek pracodawcy, który musi podać rodzaj i czas wykonywanej pracy)
 • Konieczne jest też uregulowanie kwestii dotyczących funduszu OFE.

Kiedy ZUS odmówi wcześniejszej emerytury urodzonym między 1948 a 1969 rokiem?

Nie zawsze jednak ZUS akceptuje wnioski. Urząd może nie uwzględnić niektórych okresów, które upoważniają do wcześniejszej emerytury. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy:

 • praca w szczególnych warunkach nie była wykonywana w pełnym wymiarze godzinowym, np. była to praca na pół etatu; 
 • pracownik był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub na zasadach B2B - gdy prowadził własną działalność gospodarczą w szkodliwym otoczeniu;
 • gdy praca nie była wykonywana, a pobierano za nią wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, np. w przypadku choroby lub macierzyństwa;
 • gdy pracownik odbywał w danym czasie służbę wojskowe.

Do wcześniejszej emerytury można wliczyć jednak zatrudnienie w państwach Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) w szczególnych warunkach, gdy staż pracy w Polsce będzie za krótki. Warunkiem jest wykonywanie tej pracy także w naszym kraju. Wniosek w tej sprawie należy złożyć dzień przed ukończeniem 60 lat przez kobietę i 65 latach w przypadku mężczyzny.

Więcej o: