Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Komu się należy? Jest jedno "ale"

Osoby urodzone między 1948 a 1969 r. są uprawnione do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jest tylko jedno "ale". Świadczeniobiorca musi udowodnić, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mają prawo do wcześniejszej emerytury. Okazuje się jednak, że przepis nie dotyczy wszystkich. Jakie warunki trzeba spełnić? Przyznanie świadczenia określa Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Wcześniejsza emerytura. Jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do wypłaty wcześniejszej emerytury zaadresowane jest do osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę takie wymagania jak:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego;
  • posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat);
  • osiągnięcie wymaganego stażu w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
  • nie być członkiem OFE albo zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Wpis w świadectwie pracy. Co, jeśli firma upadła?

Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze należy udokumentować świadectwem pracy lub zaświadczeniem. Może to być:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Jeśli ze względu na likwidację, przekształcenie lub restrukturyzację zakładu świadczeniobiorca nie ma takiej możliwości, ZUS może uznać pracę za wykonywaną w szczególnych warunkach na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uprawniony do tego podmiot. Może to być zaświadczenie:

  • organu założycielskiego zlikwidowanego zakładu pracy - m.in. byłego Ministerstwa Gospodarki, z wyłączeniem wojewody,
  • Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • zakładu pracy posiadającego w swoim archiwum akta osobowe byłych pracowników, którzy odeszli z pracy w okresie przed rozpoczęciem procesu przekształceń własnościowych i restrukturyzacji.

Zasady przyznania wcześniejszej emerytury reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r.

Więcej o: