Dodatkowe 200 złotych do emerytury. Komu należy się świadczenie ratownicze? Jak złożyć wniosek?

Świadczenie ratownicze skierowane jest do konkretnych grup seniorów. Którzy z nich mogą ubiegać się o dodatkowe 200 złotych, które będzie wypłacane dożywotnio? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiadamy.

Świadczenie emerytalne, które otrzymują seniorzy, uzależnione jest od wielu czynników. Niewielu z nich wie, że istnieją sposoby na podniesienie kwoty otrzymywanego świadczenia. Dotyczy to szczególnie zasłużonych seniorów, którzy swoją pracą przyczyniali się do dbania o bezpieczeństwo lokalnej społeczności i nie tylko. 

Seniorka14 emerytura 2022. Kiedy wypłata? Ci seniorzy poczekają dłużej

Kto może liczyć na dodatkowe 200 złotych do emerytury?

O dodatkach typu 13. czy 14. emerytura wiedzą praktycznie wszyscy seniorzy, ponieważ bardzo dużo mówi się o tym w mediach. Istnieją jednak dodatki, o których informacje nie są tak rozpowszechnione. A szkoda, gdyż chodzi o niemałą kwotę 200 złotych przyznawaną dożywotnio w ramach świadczenia ratowniczego. Kto może się o nie ubiegać? Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać:

  • Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych
  • seniorzy służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
  • seniorzy służący w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Wnioskujący, który złoży wniosek do 30 września 2022 może liczyć na wyrównanie od 1 stycznia 2022 roku. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dożywotni dodatek?

Aby uzyskać świadczenie ratownicze, konieczne jest spełnienie kilku warunków, a także złożenie wniosku do odpowiedniego organu, którym tym razem wyjątkowo nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warunki niezbędne do uzyskania dodatku to:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego,
  • czynne uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat (w przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet - 20 lat).

Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać u miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie ratownicze?

Celem uzyskania świadczenia ratowniczego seniorzy oprócz wniosku muszą przedstawić także dodatkowe dokumenty poświadczające ich działalność. Są nimi oświadczenia trzech świadków, potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych (jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej). Z wnioskiem oraz oświadczeniami należy udać się do urzędu gminy celem potwierdzenia wiarygodności oświadczeń, a następnie do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej, który decyduje o przyznaniu dodatku. 

500 plus dla seniora: jakie są kryteria? Z powodu jednego warunku odrzucono aż 200 tys. wnioskówKomu rząd wypłaci 500 plus dla seniora w 2022 roku?

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że w charakterze świadka nie może występować osoba, która:

  • jest dla wnioskującego małżonkiem, rodzeństwem, wstępnym, zstępnym lub powinowatym do drugiego stopnia wnioskodawcy,
  • związana jest z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • pozostaje wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
  • skazana została prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Zobacz też: Dodatek do emerytury po 65. roku życia to nawet 1300 zł. Przysługuje tylko w tych przypadkach

Więcej o: