Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne to wsparcie dla osób, które po wyczerpaniu chorobowego nadal pozostają niezdolne do pracy. Kto ma prawo do uzyskania takiego świadczenie? Jakie dokumenty trzeba złożyć? Ile wynosi? Odpowiadamy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego, które przyznaje się osobom niezdolnym do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, kiedy dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy w okresie do 12 miesięcy. Pieniądze są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę. 

Zobacz wideo 15 mln na kampanię informacyjną o Polskim Ładzie to pieniądze wyrzucone w błoto?

Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Komu przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać w przypadku osoby, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i mimo leczenia nie jest jeszcze w stanie wrócić do pracy, ale nadzieję na powrót daje dalsze leczenie. Osoby, które chcą pobierać świadczenie, muszą spełnić jeden warunek: 

 • być pracownikiem, 
 • wykonywać pracę nakładczą, 
 • być członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, 
 • pracować odpłatnie na podstawie skierowania do pracy podczas odbywania pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pracować na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczeniu usług lub uaktywniającej, 
 • prowadzić działalność pozarolniczą lub współpracować z taką osobą, 
 • być duchownym,
 • odbywać służę zastępczą. 

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można też znaleźć wykaz sytuacji, w których dana osoba nie uzyska świadczenia rehabilitacyjnego. Dzieje się tak w przypadku, gdy: 

 • ma ona prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • ma prawo do zasiłku przedemerytalnego, 
 • ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia,
 • ma prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • ma prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
 • za okresy, w których ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, 
 • przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, 
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, 
 • niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia (konieczne jest prawomocne orzeczenie sądu),
 • niesłusznie otrzymamy świadczenie za miesiąc, w którym wykonywaliśmy pracę lub gdy okres pobierania świadczenia był wykorzystywany niezgodnie z celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, pracownik wrócił do pracy,
 • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wylicza ZUS lub płatnik składek. Jest przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wynosi ono: 

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: