Wizy dla Ukraińców. Ile trwa wyrobienie dokumentu? Jak go przedłużyć? Ile kosztuje wiza?

Wizy dla Ukraińców w naszym kraju zniesione zostały w 2017 roku, jednak nie w każdym wypadku. Jaka jest procedura ubiegania się o wizę w obecnej sytuacji? Ile kosztuje wyrobienie wizy dla Ukraińców? W jaki sposób przedłużyć jej obowiązywanie? Co zmienia przyjęta ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy?

W związku z rozpętaniem przez Władimira Putina wojny w Ukrainie z kraju uciekają głównie kobiety i dzieci (mężczyźni w wieku od 16. do 60. roku życia mają zakaz wyjazdu z kraju). Ludność cywilna szuka bezpiecznego schronienia poza granicami ojczyzny, a jednym z głównych kierunków jest Polska. Przybywający uchodźcy mogą legalnie przeprawić się przez granicę bez wizy, na podstawie dokumentów takich jak (wystarczy jeden z nich):

 • paszport biometryczny
 • wiza krajowa (D) lub wiza Schengen (C);
 • wiza z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważna karta pobytu;
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na polskim przejściu granicznym;
 • lub zgoda komendanta Straży Granicznej udzielona podczas przekraczania granicy (W przypadku nieważnych, niekompletnych, dokumentów, lub ich braku zastosowany będzie tryb art. 32 ustawy o cudzoziemcach, gdzie komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może wyrazić zgodę na pobyt na terenie kraju do 15 dni).

Kwestia formalności dotyczących uzyskania bądź przedłużenia wizy wzbudza wiele pytań, na które staramy się odpowiedzieć w poniższym materiale. 

Zobacz wideo Tysiące Gruzinów wyszło na ulicę, protestując przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Wiza dla Ukraińca do Polski

Wizy dla Ukraińców zostały zniesione na obszarze Schengen 11 czerwca 2017 r. Od tego dnia obywatele ukraińscy mogą podróżować do krajów UE oraz do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii bez konieczności posiadania wizy. Obowiązują jednak pewne zasady - ruch bezwizowy odbywa się z przestrzeganiem "zasady 90 dni", co oznacza, że pobyt w strefie Schengen może wynosić nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni. Dotyczy więc pobytów krótkotrwałych. Utrudnieniem jest to, że przybysze nie mogą pracować bez wizy. Wyjątkiem jest Polska, gdzie obywatele Ukrainy mają prawo do pracy bez wizy, jednak tylko w przypadku, gdy posiadają paszport biometryczny oraz konieczny dokument uprawniający do legalnej pracy.

Do tej pory, w przypadku, gdy obywatel Ukrainy chciał przebywać w Polsce przez dłuższy czas, musiał ubiegać się o wizę krajową. Uprawnia ona do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Ważność wizy krajowej nie może przekroczyć roku. Wizy Schengen lub krajowe zgodnie z art. 60 rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców wydawane są w określonym celu (na naklejce wizowej zamieszcza się napis "cel wydania" oraz jego oznaczenie):

 • 1 - turystycznym;
 • 2 - odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
 • 3 - udziału w imprezach sportowych;
 • 4 - prowadzenia działalności gospodarczej;
 • 5 - wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • 5a - wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • 6 - wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a (na podstawie zezwolenia na pracę);
 • 7 - prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
 • 8 - wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 • 9 - odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
 • 10 - szkolenia zawodowego;
 • 11 - kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10 (np. w celu nauki w szkole policealnej);
 • 12 - dydaktycznym;
 • 13 - prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • 13a - odbycia stażu;
 • 13b - udziału w programie wolontariatu europejskiego;
 • 14 - tranzytu;
 • 15 - tranzytu lotniczego;
 • 16 - leczenia;
 • 17 - dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;;
 • 17a - dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub przebywania z nim;
 • 18 - udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
 • 18a - przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • 19 - (uchylony)
 • 19a - przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • 20 - korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • 21 - repatriacji;
 • 22 - korzystania z ochrony czasowej;
 • 23 - przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • 24 - realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • 24a - realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • 24b - realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6;
 • 23 - innym niż określone w pkt 1-24b.

Na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (która ma obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.): 

 • obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną;
 • przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów;
 • każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Jak przedłużyć wizę w Polsce?

Co po 18 miesiącach? Jak przedłużyć wizę w Polsce? Okres ważności wydanej wizy może zostać przedłużony, jeśli posiadacz wizy udowodni, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności (lub np. ze względów humanitarnych) nie może opuścić terytorium Polski przed upływem terminu ważności wizy. Można więc przypuszczać, że w zależności od sytuacji w Ukrainie, również i ta procedura zostanie ułatwiona. 

Wizę krajową można przedłużyć raz, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać roku.

Przedłużenie wizy dla Ukraińców w Polsce

Przedłużenie wizy dla Ukrainki w Polsce odbywa się na podstawie złożonego wniosku. Powinien on trafić do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca pobytu cudzoziemca. Celem ubiegania się o przedłużenie wizy przygotować należy:

 • wypełniony wniosek;
 • aktualną fotografię;
 • ważny paszport;
 • dokumenty potwierdzające: zameldowanie na pobyt czasowy, cel pobytu i konieczności przedłużenia wizy, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów w Polsce, uiszczenie opłaty skarbowej.

Przedłużenie wizy dla Ukraińców w Polsce. Opłaty

W przypadku wizy Schengen jeśli spełnione zostaną przesłanki do obligatoryjnego przedłużenia wizy Schengen, wówczas przedłużenie wizy jest bezpłatne. Opłata za fakultatywne przedłużenie wizy to natomiast równowartość 30 euro. 

Przedłużenie wizy krajowej dla Ukraińca w Polsce wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty za przedłużenie wizy. Koszt przedłużenia wizy krajowej wynosi 406 zł. W wypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby składającej wniosek może być ona zwrócona. Kwotę należy wpłacić w kasie urzędu wojewódzkiego lub przelać je na konto urzędu.

Ile trwa wyrobienie wizy dla Ukraińca w Polsce?

To ile trwa wyrobienie wizy dla Ukraińca w Polsce, zależy od konsulatu, który zajmuje się weryfikacją wniosków wizowych. O wizę starania rozpoczyna się przed przyjazdem do Polski, składając wniosek we właściwym konsulacie lub ambasadzie.

Aby ubiegać się o wizę, konieczne jest zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony wniosek wizowy;
 • paszport - dokument musi zawierać przynajmniej dwie wolne strony i być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat;
 • 1 lub 2 zdjęcia zgodne z wymogami;
 • opłata wizowa (jej wysokość zależy od rodzaju wizy i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę)
 • dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 tys. euro lub w wypadku wizy krajowej innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce.

Ponadto konsul ma prawo poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów celem wydania wizy. Standardowy czas oczekiwania na wydanie wizy wynosi 15 dni od momentu złożenia wniosku.

Ile kosztuje wiza z Ukrainy do Polski?

Ile kosztuje wiza z Ukrainy do Polski? Obecnie wizy dla Ukraińców wydawane są bezpłatnie. Opłata za rozpatrzenie wniosku nie zawiera jednak opłaty za ewentualną usługę Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych.

Przypomnijmy jednak, że obecnie, aby wjechać do Polski z Ukrainy, nie jest konieczne posiadanie wizy, akceptowane są też inne dokumenty. Polskie władze zapowiedziały, że będą podchodzić elastycznie szczególnie do kwestii dzieci uciekających z rodzicami, co oznacza, że zostaną oni wpuszczeni nawet bez dokumentów. Ponadto osób uciekających przed wojną nie obowiązuje już kwarantanna w związku z COVID-19. Główny Lekarz Weterynarii wprowadził też tymczasowe odstępstwa od standardowych wymogów w przypadku przewozu przez granicę zwierząt. 

Więcej o: