Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - co zrobić, gdy wykorzystamy zasiłek chorobowy? [ZASADY, KWOTY]

W 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dotyczy to sytuacji, gdy ustało ubezpieczenie chorobowe. Jakie są wyjątki od tej zasady? Kiedy ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny?

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady wypłaty zasiłku. Jakie zmiany wprowadzono?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie rehabilitacyjne 2022 - kto może się o nie ubiegać?

Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego będzie przysługiwał maksymalnie przez 91 dni za okres:

 • niezdolności do pracy,
 • niemożności wykonywania pracy z powodu:
 • decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, szpitalu albo innym zakładzie leczniczym w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Od zasady tej jednak obowiązują wyjątki. Okres pobierania zasiłku do 91 dni nie będzie dotyczył niezdolności do pracy:

 • spowodowanej gruźlicą,
 • występującej w trakcie ciąży,
 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W wyżej wymienionych przypadkach zasiłek chorobowy można otrzymywać przez cały okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej nie przez 182 do 270 dni - gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - można o niego wnioskować, gdy niezdolność do pracy się przedłuża

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny czas, ale nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Taki zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie przysługuje osobom z ubezpieczeniem zdrowotnym, które odprowadzają składki chorobowe do ZUS-u. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje:

 • pracownikom;
 • osobom wykonującym pracę nakładczą;
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym;
 • pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracującym z taką osobą;
 • duchownym;
 • odbywającym służbę zastępczą.

Zasiłku rehabilitacyjnego nie mogą pobierać osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub pobierają: rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek solidarnościowy, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie nie będzie też wypłacane przy tzw. urlopie dla poratowania zdrowia.

Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - jakie warunki trzeba spełnić?

O niezdolności do pracy, a więc o możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badanie przez orzecznika jest więc niezbędne, by starać się o zasiłek. Od decyzji orzecznika można się odwołać - wówczas sprawą zajmuje się komisja lekarska i prezes ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne 2022 - ile wynosi?

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy. Wynosi więc:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych trzech miesięcy;
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostałe miesiące;
 • 100 proc. tej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, wynika z wypadku przy pracy lub przy niezbędnych badaniach lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo przy zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów.
Więcej o: