Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - co zrobić, gdy wykorzystamy zasiłek chorobowy? [ZASADY, KWOTY]

W 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dotyczy to sytuacji, gdy ustało ubezpieczenie chorobowe. Jakie są wyjątki od tej zasady? Kiedy ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny?

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady wypłaty zasiłku. Jakie zmiany wprowadzono?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie rehabilitacyjne 2022 - kto może się o nie ubiegać?

Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego będzie przysługiwał maksymalnie przez 91 dni za okres:

 • niezdolności do pracy,
 • niemożności wykonywania pracy z powodu:
 • decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, szpitalu albo innym zakładzie leczniczym w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Od zasady tej jednak obowiązują wyjątki. Okres pobierania zasiłku do 91 dni nie będzie dotyczył niezdolności do pracy:

 • spowodowanej gruźlicą,
 • występującej w trakcie ciąży,
 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W wyżej wymienionych przypadkach zasiłek chorobowy można otrzymywać przez cały okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej nie przez 182 do 270 dni - gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie - zdjęcie ilustracyjneEmerytura za medal olimpijski - ile wynosi i do kogo jest adresowana?

Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - można o niego wnioskować, gdy niezdolność do pracy się przedłuża

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny czas, ale nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Taki zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie przysługuje osobom z ubezpieczeniem zdrowotnym, które odprowadzają składki chorobowe do ZUS-u. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje:

 • pracownikom;
 • osobom wykonującym pracę nakładczą;
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym;
 • pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • prowadzącym pozarolniczą działalność lub współpracującym z taką osobą;
 • duchownym;
 • odbywającym służbę zastępczą.

Zasiłku rehabilitacyjnego nie mogą pobierać osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub pobierają: rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek solidarnościowy, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie nie będzie też wypłacane przy tzw. urlopie dla poratowania zdrowia.

Kiedy wakacje? Nie wiadomo czy dzieci do czerwca będą uczyć się w szkołachNauka zdalna. Górale się zbuntowali i posłali dzieci do szkół

Zasiłek rehabilitacyjny 2022 - jakie warunki trzeba spełnić?

O niezdolności do pracy, a więc o możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badanie przez orzecznika jest więc niezbędne, by starać się o zasiłek. Od decyzji orzecznika można się odwołać - wówczas sprawą zajmuje się komisja lekarska i prezes ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne 2022 - ile wynosi?

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy. Wynosi więc:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych trzech miesięcy;
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostałe miesiące;
 • 100 proc. tej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, wynika z wypadku przy pracy lub przy niezbędnych badaniach lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo przy zabiegu pobrania komórek, tkanek i narządów.
Więcej o: