Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Ile wynosi? Kto może się o nie starać? [Poradnik]

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i kto może je otrzymać? Sprawdź, jakie dokumenty należy złożyć kiedy staramy się o uzyskanie świadczenia.

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje nam jeśli przestaliśmy już pobierać zasiłek chorobowy, a w dalszym ciągu jesteśmy niezdolni do pracy, a leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskaniem do niej zdolności. Świadczenie jest przyznawane maksymalnie na okres 12 miesięcy. "Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach" - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.  

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Osoba starająca się o świadczenie rehabilitacyjne musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnił Twój lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą).

Zobacz wideo Gabryś Pasieka stawia pierwsze kroki. Rodzice wierzą, że jego rozwój ogólny jeszcze się poprawi po odzyskaniu słuchu

Kto może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywają karę pozbawienia wolności lub są tymczasowo aresztowani,
 • pracującym na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • duchownym,
 • odbywającym służbę zastępczą.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia rehabilitacyjnego?

O świadczenie rehabilitacyjne nie mogą się starać osoby, które posiadają uprawnienia do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

Świadczenie nie przysługuje Ci także:

 • za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ile wynosi wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży, 
 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres.
Więcej o: