Abonament RTV 2020 zwolnienia - Kto nie musi płacić abonamentu? Ile trzeba płacić w 2020 roku?

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego określana jest przez KRRiT. Ile w 2020 roku wynosi opłata za abonament RTV? Jaka grupa osób jest zwolniona z opłat?
Zobacz wideo

Zgodnie z wyliczeniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizyjnej opłata abonamentowa za korzystanie z radia w 2020 roku wyniesie siedem złotych miesięcznie, co daję kwotę 84 złotych w ciągu 12 miesięcy. W przypadku pakietu telewizji i radia miesięczna opłata podwyższona zostaje do kwoty 22,70 złotych (w ciągu roku jest to więc koszt 272,40 złotych). Opłacając abonament z góry możemy liczyć na zniżkę.

Abonament RTV w 2020 roku - kto jest zwolniony z opłat?

Niektóre grupy osób są zwolnione z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku opłaty tej nie muszą płacić osoby, które:

 • ukończyły 75 rok życia
 • zaliczone są do I grupy inwalidzkiej
 • pobierają świadczenie emerytalne
 • dostają zasiłek opiekuńczy
 • są kombatantami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Opłatę za abonament RTV można uiścić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub przez stronę internetową poczty. Aby zapłacić abonament trzeba posiadać numer rachunku bankowego abonenta nadawany podczas rejestracji odbiorników. Numer ten można ustalić dzwoniąc pod numer (+48) 43 842 06 06. Wpłaty należy dokonać do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Więcej o:
Komentarze (1)
Abonament RTV 2020 zwolnienia - Kto nie musi płacić abonamentu? Ile trzeba płacić w 2020 roku?
Zaloguj się
 • gordejuela

  0

  Ludzie,robcie robote porządnie albo nie robcie wcale!
  =======================================
  Płacisz tylko jeden raz
  Opłaty abonamentowej nie musi płacić każda z osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Wszystkie osoby fizyczne jednego gospodarstwa domowego wnoszą bowiem jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

  Według ustawodawcy, gospodarstwem domowym jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Co ważne, osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe mogą być zarówno członkowie rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie), a także osoby do rodziny nie należące. Wspólne gospodarstwo domowe może bowiem prowadzić także grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.
  Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu

  » Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?
  Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

  1) co do których orzeczono o:
  zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  całkowitej niezdolności do pracy,
  znacznym stopniu niepełnosprawności,
  trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  2) które ukończyły 75 lat,
  3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
  4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
  6) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
  7) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
  8) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  10) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  11) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

  » Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?
  Zwolnienie możliwe jest także na podstawie innych ustaw niż ta o opłatach abonamentowych. W związku z tym za brak konieczności zapłaty abonamentu liczyć mogą także:

  - inwalidzi wojskowi i wojenni,
  - kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  - członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  - osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  - członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),

  » Korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV?
  - osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

  Aby jednak zostać zwolnionym z konieczności wnoszenia opłat abonamentowych, należy w urzędzie pocztowym przedłożyć dokumenty uprawniające do zwolnienia wskazane przez urzędnika oraz wypełnić odpowiedni formularz oraz złożyć oświadczenie.

  Barbara Sielicka
  Bankier.pI

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX