Strajk włoski nauczycieli. Na czym będzie polegał ich protest?

We wtorek 15 października nauczyciele rozpoczną kolejną akcję protestacyjną. Tym razem ich protest przyjmie formę strajku włoskiego. Co to oznacza? Na czym będzie polegał jesienny strajk nauczycieli?
Zobacz wideo

Strajk włoski jest formą strajku aktywnego, która polega na na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co uniemożliwia sprawne funkcjonowanie danego zakładu pracy. Nauczyciele, którzy przystąpią do protestu, będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela do obowiązków nauczyciela należy: 

  1. rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
  5. kształcenie i wychowywanie młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  6. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Nauczyciele wskazują, że wykonują wiele czynności, które nie należą do ich obowiązków. Od momentu rozpoczęcia strajku włoskiego pracownicy oświaty nie będą prowadzić za darmo dodatkowych zajęć i sprawować opieki nad uczniami na szkolnych wycieczkach czy zielonych szkołach. Odmówią także ponoszenie kosztów przygotowania materiałów, które są potrzebne do prowadzenia zajęć, prowadzenia weekendowych konkursów, sporządzania sprawozdań z pracy dydaktycznej szkoły czy inwentaryzacji bibliotek. Nauczyciele, którzy przystąpią do strajku, będą pracować 40 godzin tygodniowo. ZNP przygotuje szczegółowy przewodnik po czynnościach obowiązkowych i wskaże te, których nauczyciel może w czasie strajku odmówić. Należy podkreślić, że lekcje będą odbywać się normalnie.

- Nie chcemy być wolontariuszami. Nie chcemy być pariasami i wstydzić się przed kolegami i koleżankami z całej Europy - powiedział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Nauczyciele przystąpią do strajku włoskiego. Za taką formą protestu opowiedziało się 110 tys. osób

Strajk nauczycieli rozpocznie się tuż po wyborach parlamentarnych 2019, we wtorek 15 października. Akcja protestacyjna nauczycieli będzie bezterminowa, a więc potrwa do odwołania. W rozmowie z OKO.press Sławomir Broniarz zaznaczył, że pracownicy oświaty wyciągnęli lekcję z kwietniowej akcji protestacyjnej i tym razem nastawiają się "na długi dystans". Za strajkiem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli i pracowników oświaty spośród ponad 220 tys. osób, które wypełniły ankietę ZNP. Decyzja o udziale w strajku będzie jednak decyzją indywidualną każdego nauczyciela. 

Czego chcą nauczyciele? Mają dwa postulaty: znaczący wzrost wynagrodzeń (chcą aby ich pensje wzrosły o 30 proc. lub by stworzony został mechanizm, który powiąże pensję pracowników oświaty z pensją minimalną lub przeciętnym wynagrodzeniem) oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli,

Więcej o: