Wybory parlamentarne 2019. Funkcje i zasady działania Sejmu [WYBORY DO SEJMU]

Wybory parlamentarne 2019. Sejm jest izbą niższą dwuizbowego parlamentu Polski i najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce. Jakie są funkcje i zasady działania Sejmu? Ilu jest posłów i na jak długą kadencję są wybierani?
Zobacz wideo

Kompetencje i funkcje Sejmu określone zostały w Konstytucji. Wyróżnia się trzy funkcje izby niższej parlamentu: jest to funkcja ustawodawcza, kontrola i kreacyjna.

Wybory do sejmu. Funkcje i zasady działania Sejmu?

Pierwsza z nich uważana jest za podstawowe działanie Sejmu. Polega ona na stanowieniu aktów prawnych - ustaw, które decydują o zasadach funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia obywateli. Wśród obszarów, które są regulowane w ustawach przez Sejm, wymienia się: prawa i wolności obywatelskie, system wydatków i dochodów z budżetu państwa, prawo karne oraz zasady działania najważniejszych organów państwowych.

Funkcja kontrolna Sejmu przejawia się w możliwości sprawowania kontroli nad działaniami władzy wykonawczej. Dotyczy to rządu oraz podporządkowanej mu administracji. Sejm może zadecydować o kontroli polityki prowadzonej przez rząd w danej dziedzinie czy uchwalić konstruktywne wotum nieufności dla rządu lub poszczególnego ministra. Na podstawie ustawy budżetowej i opinii NIK udziela absolutorium dla Rady Ministrów. Posłowie mogą również pracować w ramach komisji śledczych, które powoływane są w celu zbadania konkretnej sprawy. Każdy z posłów ma dodatkowo prawo zgłosić interpelacje lub zapytania poselskie wobec premiera, ministrów, prezesa NIK lub NBP, którzy mają 21 dni na odpowiedź.

Funkcja kreacyjna Sejmu polega na powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych państwa oraz osób, wchodzących w skład tych organów. Sejm wybiera i powołuje na stanowiska m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa NIK, prezesa NBP, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, członków Kolegium IPN, sędziów TK, członków KRS, członków TS oraz niektórych członków KRRiT, RMN i RPP.

Ilu jest posłów i na jaką kadencję są wybierani?

Na Sejm składa się 460 posłów wybieranych w powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i bezpośrednich wyborach. Politycy wybierani są na czteroletnią kadencję. Kadencja Sejmu może zostać skrócona przez prezydenta, jeśli dwukrotnie nie uda się powołać Rady Ministrów lub gdy po czterech miesiącach od przedłożenia nie zostanie przyjęta ustawa budżetowa.

Według stanu na dzień wyborów na Sejm VIII kadencji składało się 335 mężczyzn i 125 kobiet. Kandydatem do Sejmu może być każdy polski obywatel, który posiada bierne prawo wyborcze. W wyborach do Sejmu uzyskuje się je w wieku 21 lat. Kandydaci do Parlamentu zgłaszani są przez partie polityczne lub wyborców. 

Wybory parlamentarne 2019. Kiedy odbędą się wybory do Sejmu?

Wybory parlamentarne odbędą się w Polsce na jesieni 2019 roku. Zgodnie z prawem wybory do Sejmu i Senatu muszą zostać wyznaczone nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia ostatniej kadencji parlamentu. Możliwe są więc następujące terminy: 13, 20 i 27 października oraz 3 i 10 listopada. Termin wyborów zostanie oficjalnie ogłoszony przez prezydenta.

Więcej o: