Matura 2017. Kiedy matura może zostać unieważniona? [INFORMACJE]

Widmo unieważnienia egzaminu maturalnego to koszmar niejednego maturzysty. Czy faktycznie jest się czego bać? Jakie zachowania skutkują przerwaniem, unieważnieniem i powtarzaniem matury? Sprawdźcie!

Matura 2017. Kiedy matura zostaje unieważniona?

Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez CKE, unieważnienie matury następuje w poniższych przypadkach:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego

- wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów

- zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej

- stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego

- zaginięcia lub zniszczenie prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i brak możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

- stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu

Matura 2017. Terminy poprawkowe matur

Absolwenci, którzy ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotne nie mogli przystąpić do matury w terminie majowym, mogą napisać ją w terminie dodatkowym przygotowanym przez CKE. Wtedy egzamin piszą też ci, którym został on unieważniony. Harmonogram matury poprawkowej:

- egzamin maturalny w części ustnej: 23-25 sierpnia 2017 r.

- egzamin maturalny w części pisemnej: 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

Matura 2017. Sprawdź, czy jesteś do niej przygotowany

Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny >>>

Uważasz, że znasz dobrze geografię? Sprawdź, czy poradzisz sobie na maturze >>>

Boisz się matury z angielskiego? Zobacz, co potrafisz >>>

Matura 2016 - wybraliśmy niektóre pytania. Zdałbyś? >>>

Matura 2017. Terminy, harmonogram

W tym roku matura z języka polskiego została zaplanowana przez CKE na dzień 4 maja (czwartek). Maturzyści rozpoczną pisanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym punktualnie o godzinie 9. Szczegółową rozpiskę wszystkich egzaminów można znaleźć tutaj >>>

Więcej o: