Matura 2017. CKE matura. Jak wygląda matura dla osób z dysleksją? [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

Matura 2017 rozpoczyna się już 4 maja. W pierwszym dniu absolwenci zdają obowiązkową maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Czy dla uczniów z dysleksją CKE przewiduje jakieś ułatwienia? Zobacz przepisy CKE!

Matura 2017. Dyslektycy na egzaminie maturalnym

Maturzyści ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią - mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Decyzja o takim trybie egzaminu jest podejmowana na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Matura 2017. Jak CKE dostosowuje matury pisemne do potrzeb uczniów?

Jeśli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i ocenę zadań w arkuszu maturalnym, uczeń ma możliwość pisania pracy na komputerze. W innych przypadkach egzaminatorzy uwzględniają w kryteriach oceniania rozwiązań zadań otwartych specyficzne trudności w nauce. Dotyczy to matur z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki.

Matura 2017. Dyslektycy na maturach ustnych

Matura ustna będzie zdawana przez dyslektyków w takim samym trybie jak przez absolwentów niemających żadnych zaburzeń w nauce. CKE nie przewidziało na dla osób z dysleksją żadnych dostosowań na maturach ustnych.

Matura 2017. Sprawdź, czy jesteś do niej przygotowany

Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny >>>

Uważasz, że znasz dobrze geografię? Sprawdź, czy poradzisz sobie na maturze >>>

Boisz się matury z angielskiego? Zobacz, co potrafisz >>>

Matura 2016 - wybraliśmy niektóre pytania. Zdałbyś? >>>

Matura 2017. Terminy, harmonogram

W tym roku matura z języka polskiego została zaplanowana przez CKE na dzień 4 maja (czwartek). Maturzyści rozpoczną pisanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym punktualnie o godzinie 9. Szczegółową rozpiskę wszystkich egzaminów można znaleźć tutaj >>>

Więcej o: