Matura 2017. Co można zabrać ze sobą na maturę?

Dowód, długopis... Co trzeba mieć ze sobą podczas pisemnego egzaminu maturalnego, a co jest zabronione? By rozwiać wątpliwości, Centralna Komisja Egzaminacyjna sporządziła listę materiałów pomocniczych i przyborów.

Każdy uczeń powinien mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego. Pamiętajmy o tym, że długopisem wykonujemy także - jeśli trzeba - rysunki; nie robi się ich ołówkiem. W zależności od zdawanego przedmiotu może też korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych w każdej sali oraz z własnych urządzeń i przyborów. Oto lista:

Język polski

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język białoruski

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język litewski

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język ukraiński

- słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język kaszubski

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język łemkowski

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko - łemkowski
i łemkowsko - polski; nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Język łaciński i kultura antyczna

- słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Historia muzyki

- każdy uczeń powinien posiadać odtwarzacz do płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami (zapewnia zdający lub szkoła). Uczniowie mogą mieć też ze sobą lupę

Historia sztuki

- każdy zdający może mieć lupę

Biologia

- każdy uczeń powinien posiadać kalkulator prosty* (zapewnia zdający lub szkoła). Dodatkowo szkoła ma obowiązek zapewnienia karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, a zdający mogą zabrać ze sobą linijkę

Chemia

- karta wybranych tablic chemicznych i dla każdego zdającego (obowiązkowo zapewnia szkoła). Każdy uczeń może mieć linijkę i kalkulator prosty*

Fizyka i astronomia

- karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego (obowiązkowo zapewnia szkoła). Każdy uczeń może mieć linijkę i kalkulator prosty*

Geografia

- każdy uczeń powinien mieć linijkę, lupę, kalkulator prosty* (zapewnia zdający lub szkoła)

Historia

- każdy zdający może mieć lupę

Matematyka

- zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego (obowiązkowo zapewnia szkoła). Każdy uczeń powinien mieć też cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

Informatyka

- każdy zdający może mieć kalkulator prosty*

Wiedza o społeczeństwie

- każdy zdający może mieć kalkulator prosty*

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Uczniowie korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym:

Egzamin maturalny dla osób niesłyszących i słabosłyszących

- słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób, odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane

Egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących

- sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne do wykorzystywania na egzaminie maturalnym przez osoby niewidome lub słabo widzące np.: monitory / powiększalniki, linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie, przybory optyczne, z których zdający
korzysta na co dzień

Cudzoziemcy

- słownik dwujęzyczny (polsko - obcojęzyczny i obcojęzyczno - polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i języków obcych nowożytnych)

* Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

Poza tym do sali, w której przeprowadzany jest egzamin maturalny, nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z takowych korzystać. Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem egzaminu.

Na stolikach piszących egzamin maturalny mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE.

Wyjątek stanowią osoby chore lub niepełnosprawne - one to mogą mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na niepełnosprawność lub chorobę.

No i najważniejsze - pamiętajcie o dowodzie osobistym albo innym dokumencie tożsamości ze zdjęciem (np. paszporcie). Bez nich nie zostaniecie wpuszczeni na maturę!

Matura 2017. Sprawdź, czy jesteś do niej przygotowany

Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny >>>

Uważasz, że znasz dobrze geografię? Sprawdź, czy poradzisz sobie na maturze >>>

Boisz się matury z angielskiego? Zobacz, co potrafisz >>>

Matura 2016 - wybraliśmy niektóre pytania. Zdałbyś? >>>

Więcej o: