Matura 2016: HISTORIA, poziom rozszerzony. ODPOWIEDZI - zobacz przykładowe rozwiązania [ZADANIA, ARKUSZ CKE]

Matura 2016, historia rozszerzona. Odpowiedzi, przykładowe rozwiązania, arkusze CKE - zobacz na Edulandia.pl! Matura 2016 historia poziom rozszerzony - egzamin odbył się we wtorek 17 maja. Publikujemy odpowiedzi do matury 2016 z historii rozszerzonej. Rozwiązania, arkusze CKE - zobacz, czy zdałeś maturę z historii rozszerzonej!

Matura 2016 HISTORIA, poziom rozszerzony - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z historii na poziomie rozszerzonym odbyła się we wtorek 17 maja. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.

Na rozwiązanie arkuszy CKE tegoroczni abiturienci mieli 180 minut. Do matury 2016 z historii rozszerzonej przystąpiło ponad 21 tys. maturzystów, czyli ok. 8,3 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów.

W arkuszu CKE z historii na poziomie rozszerzonym znalazły się 34 zadania. Część zadań miała charakter zamknięty, a część - otwarty.

Matura 2016 historia rozszerzona - "Niektóre pytania podchwytliwe"

Jakie są wrażenia abiturientów po maturze 2016 z historii rozszerzonej? Maturzyści standardowo już komentują przebieg matury z historii na Twitterze. Oto niektóre wpisy pod hashtagiem #matura2016:

"Matura z historii nie była trudna, ale niektóre pytania - podchwytliwe"

"Dużo obrazków"

"napisałam rozprawkę na temat gospodarki Gdańska, bo był najłatwiejszy"

"Pytania dość przekrojowe. Od wojny punickiej po II WŚ. Wypracowania też dość łatwe. Matura na +"

Matura 2016 historia - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z historii na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z historii.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś historię!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1.

zad1.1zad1.1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

C

Zadanie 1.2.

zad1.2zad1.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Wydarzenia nie dotyczą wojen grecko-perskich, ponieważ obydwie strony myślały o uzyskaniu pomocy ze strony perskiej.

Źródło wskazuje też, że powodem wojny byłą chęć uwolnienia się od dominacji Ateńczyków, a więc nie mogły to być wojny grecko-perskie.

Zadanie 2.

zad2zad2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Rzymianin posługuje się językiem greckim

- używa korynckich naczyń

b>Zadanie 3.

zad3zad3 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Nie - w tekście opisana jest pierwsza wojna punicka, a na mapie zaznaczony jest obóz Hannibala, który brał udział dopiero w drugiej wojnie punickiej.

b>Zadanie 4.

zad4zad4 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1.P 2.F 3.F.

b>Zadanie 5.

zad5zad5 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Gotyk - strzeliste dachy Romański styl - otwory okienne zwieńczone łukami

b>Zadanie 6.

zad6zad6 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Skutkiem społeczno-ekonomicznym były - wzrost stopy procentowej dla pieniężnych pożyczek, - brak zaufania pożyczającego wobec kredytobiorcy, - oszustwa pośrednio usankcjonowane obowiązującą doktryną

b>Zadanie 7.

zad7zad7 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Nazwa dynastii: Andegawenowie. Cel wystawienia dokumentu: Przywilej nadany polskiej szlachcie w zamian za zgodę na objęcie tronu polskiego przez potomków Ludwiga Węgierskiego (Andegaweńskiego)

b>Zadanie 8.

zad8zad8 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Trasa oznaczona numerem 1

b>Zadanie 9.

zad9_cz1zad9_cz1 CKE

zad9_cz2zad9_cz2 CKE

zad9_zadzad9_zad CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Pozycji księstwa moskiewskiego miało służyć małżeństwo Iwana III Srogiego z bratanicą cesarza bizantyjskiego. To Zoe jako przedstawicielka Bizancjum reprezentowała ideę Trzeciego Rzymu-Moskwy, który miał pogodzić religię wschodnią i zachodnią i wyrosnąć ponad obydwie z nich.

b>Zadanie 10.1

zad_10.1zad_10.1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

rokosz Lubomirskiego

b>Zadanie 10.2

zad.10.2zad.10.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Elekcja vivente rege to wybór króla jeszcze za życia poprzedniego króla.

b>Zadanie 11.1

zad11.1zad11.1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Pokój w Buczaczu

Zadanie 11.2

zad11.2zad11.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

D

Zadanie 12

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Autor tekstu 1. jest zwolennikiem silnej, niepodzielnej władzy monarszej i uważa, że dzielenie władzy wpływa negatywnie na państwo, a autor drugiego fragmentu - przeciwnie, uważa, że powinna zostać zastosowana monteskiuszowska zasada podziału władzy.

Zadanie 12

zad12zad12 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 13

zad13_cz1zad13_cz1 CKE

Zad13_cz2Zad13_cz2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. P 2. F 3. F

Zadanie 14

zad14zad14 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

D

Zadanie 15.1

zad15.1zad15.1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

C

Zadanie 15.2

zad15.2zad15.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Część podchorążych, czyli ludzi, którzy wywołali powstanie listopadowe, opanowała Belweder, aby pojmać w jego wnętrzu wielkiego księcia Konstantego. Chociaż Belweder został opanowany, Konstanty uciekł.

Zadanie 16

zad16zad16 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Maurycy Hauke

2. Władysław Leopold Hauke

3. Józef Ludwik HAuke-Bosak

4. Aleksander Hauke

Zadanie 17

zad17_cz1zad17_cz1 CKE

zad17zad17 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Godło nr 2. Jest to tarcza pod koroną jagiellońską, wewnątrz której znajdują się symbole Litwy (Pogoń), Polski (orzeł) i Rusi (św. Michał).

Zadanie 18

zad18zad18 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

polska myśl narodowa W myśl polskiej myśli narodowej państwo powinno powstać z ludności rdzennie polskiej. Poza tym państwo musi być silne i zdolne do obrony z zewnątrz. Jego trzecią cechą to hołdowanie kulturze polskiej i obrona przed "obcymi wpływami".

Zadanie 19

zad19zad19 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Rysunek propaguje francuską politykę kolonialną, ponieważ tubylcy ukazani są jako ludzie biedni, ociemniali i potrzebujący pomocy. Tę pomoc niesie kobieca postać reprezentująca Francję: niesie bogactwo i wiedzę (książkę). W tle francuscy kolonizatorzy wyciągają ręce, jakby przedstawiając wizję, co znajdzie się w przyszłości na pustej jak na razie i jałowej ziemi.

Zadanie 20

zad20zad20 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Okolicznościami powstania propagandowego materiału były planowane plebiscyty na ziemiach, na których ludność miała określić, czy chce należeć do Polski czy do Niemiec. Celem było namówienie głosujących na opowiedzenie się za Polską i podkreślanie,że są oni "wolni" i tylko tacy mogą "dokonać cudu", a więc wskrzesić Polskę w nowych granicach.

Zadanie 21

zad21zad21 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Stanisław Wojciechowski zamach majowy, 1926

Zadanie 22

zad22zad22 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. P 2. F 3. P

Zadanie 23

zad23zad23 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C Dopiero od 1941 roku, po ataku Rzeszy na ZSRR, Francja i Anglia stały się sojusznikami ZSRR.

Zadanie 24

zad24zad24 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Plan Marshalla Pomoc nie objęła Polski, ponieważ Polska znajdowała się w strefie wpływów ZSRR, które nie wyraziło zgody, aby "satelity" przyjęły pomoc Zachodu.

Zadanie 25

zad25zad25 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 25.1

zad25.1zad25.1 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

1. B 2. A

Zadanie 25.2

zad25.2zad25.2 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Propagandowe jest sformułowanie "rządy reakcyjne" oraz sformułowania "podła akcja". Do propagandy należą również insynuacje niezgodne z rzeczywistością zarzucające Amerykanom motywy przypomnienia Katynia po to, by odwrócić uwagę od wojny koreańskiej.

Zadanie 26

zad26zad26 CKE

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

C

WYPRACOWANIA:

1. Od państwa-miasta do uniwersalnego imperium. Przedstaw etapy ekspansji starożytnego Rzymu i oceń jej skutki

WSTĘP:

- określenie, czym był w sensie historycznym Starożytny Rzym

- zaznaczenie znaczenia starożytnego Rzymu dla kultury antycznej i dla historii świata w ogóle

Starożytny Rzym to cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego, która w pewnym sensie - w połączeniu z kulturą grecką i kulturą chrześcijańską - stworzyła podstawy późniejszej cywilizacji europejskiej. Początki państwa związane są z miastem Rzym - osadą nad rzeka Tyber, położoną w środkowej Italii. Początek kształtowania miasta przypada na VIII wiek p.n.e., jego rozwój i ekspansja trwały natomiast przez cały okres trwania tzw. Republiki Rzymskiej oraz pewien okres trwania Cesarstwa Rzymskiego. Kres państwa nastąpił formalnie w 1453 roku n.e. (wraz z upadkiem Konstantynopola), choć w ściślejszym sensie za koniec starożytnego Rzymu przyjmuje się rok 476 n.e., w którym upadło Cesarstwo zachodniorzymskie związane z antyczną stolicą.

Znaczna część historii i kultury Rzymu bazuje na ekspansywnym charakterze państwa. Imperium, podporządkowując sobie cały właściwie świat antycznej Europy i lwią część Afryki północnej, wyznawało specyficzną ideę synkretyzmu: w zdobytych prowincjach pojawiał się rzymski namiestnik, który ściągał podatki na rzecz Rzymu, ale jednocześnie utrzymywał nad nowymi ziemiami dominację wyłącznie polityczną i gospodarczą. Nie stosowano wobec podbitych ludów terroru ani przymusu np. o charakterze religijnym. Dzięki temu przyłączanie nowych ziem oznaczało dla państwa głównie rozwój kulturalny i społeczny.

ROZWINIĘCIE:

- w rozwinięciu powinno znaleźć się:

a) cele ekspansji (nowe ziemie do uprawy, chęć triumfu, militarny charakter państwa)

b) scharakteryzowanie poszczególnych etapów ekspansji

- można było podzielić pracę na akapity (jeden poświęcony pradawnemu Rzymowi, drugi okresowi republiki, trzeci - początkom cesarstwa), wraz z wymienieniem kierunków ekspansji (według mapy podanej jako źródło)

- najważniejsze etapy ekspansji to:

a) wojny punickie

b) wojny z Macedonią, opanowanie Grecji (wraz z wpływem myśli greckiej na rzymską kulturę)

c) zdobycze Juliusza Cezara (opanowanie Galii)

d) zdobycze Oktawiana Augusta (początek Cesarstwa)

ZAKOŃCZENIE

W zakończeniu wspomnieć można było o

- organizacji systemu władzy w przyłączonych prowincjach

- skutkach ekspansji Rzymu: pozytywnych i negatywnych

- o słabościach militarnego państwa (ocena własna, porównanie z innymi imperiami, np. dotyczącymi długości trwania Rzymu).

2. Scharakteryzuj polityczne i kulturowe konsekwencje włączenia Polski Piastów do wspólnoty państw chrześcijańskich (X-XIV wiek)

WSTĘP

- we Wstępie warto wspomnieć o zakorzenionym w historiografii przekonaniu, iż chrzest Polski jest jednym z ważniejszych wydarzeń wczesnośredniowiecznej historii, ponieważ wiąże się z symbolicznym początkiem państwa oraz z zaakcentowaniem rozpoczęcia istnienia państwa Piastów w europejskiej świadomości

Włączenie Polski Piastów do wspólnoty europejskich państw chrześcijańskich datuje się na rok 966. Jest to data tzw. chrztu Polski, wydarzenia traktowanego w tradycji jako początek chrystianizacji kraju - która nastąpiła po ochrzczeniu się księcia Polan Mieszka I - oraz jako początek państwa polskiego. Źródła historyczne nie są jednoznaczna zarówno co do dokładnej daty, jak i przebiegu politycznych uroczystości związanych z chrztem. Z pewnością jednak skutki religijne oraz społeczno-kulturowe są nie do przecenienia, w konsekwencji bowiem chrzest doprowadził do rozwijania się Polski według wzorców i modeli zachodnich.

ROZWINIĘCIE

- Rozwinięcie można koncepcyjnie i kompozycyjnie "poprowadzić" na kilka sposób, ważne, aby znalazły się w nim treści takie, jak:

a) przebieg wydarzenia (wraz z informacją, skąd o nim wiemy, wspomnienie kroniki Galla Anonima, kroniki Thietmara itd.)

b) opisanie ówczesnej sytuacji politycznej, w jakiej znajdowało się państwo Mieszka (między Niemcami a Czechami, konieczność włączenia się w obręb państw chrześcijańskich z powodów politycznych)

c) Skutki chrztu - negatywne skutki chrystianizacji Polan (niszczenie dawnej kultury, często siłowe), pozytywne skutki społeczne i kulturowe (ujednolicenie państwa, budowanie nowej świadomości), skutki polityczne (włączenie państwa do szeroko pojętej wspólnoty europejskiej będącej częściowo odnową dziedzictwa rzymskiego)

ZAKOŃCZENIE

Z racji skąpych źródeł, w zakończeniu można było pokusić się o ocenę nie tylko chrztu, ale i wiarygodności przekazów, np.:

Chrzest Polski był niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w jej historii, jednak słynna data 966 roku nie jest datą pewną, nie zachowało się żadne źródło z X wieku, które przekazałoby o chrzcie Polski jakąkolwiek wzmiankę. Najstarsza informacja pochodzi z okresu około 50 lat po chrzcie Mieszka, a znana wszystkim opowieść z Korniki Galla Anonima została zapisana 150 lat po wydarzeniu. Późniejsze zapisy kronikarskie pochodzą zaś głównie z ustnej tradycji i nie opierają się na wiarygodnych źródłach.

Wątpliwości związane ze szczegółami dotyczącymi chrztu nie wpływają jednak na to, że to między innymi dzięki decyzji Mieszka Polska nie podzieliła losu krótkotrwałych, prawie nieznanych dziś państw wczesnośredniowiecznych znajdujących się także w Europie Środkowowschodniej. Dzięki temu zaś, że wybrał obrządek łaciński Polska rozwijała się synchronicznie z Europą Zachodnią, nie zacieśniając kontaktów kulturowych np. z Rusią Kijowską czy Bizancjum.

3. Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów w okresie od 2. poł. XV wieku do końca XVII wieku.

WSTĘP

We Wstępie warto było zaakcentować szczególną rolę Gdańska w historii Polski w ogóle oraz jego cechy charakterystyczne, wyróżniające go spośród innych miast.

Gdańsk, miasto położone nad Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Gdańską, jest i był jednym z ważniejszych polskich miast - zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym czy kulturowym. Jako ośrodek naukowy i ekonomiczny, a także jako węzeł komunikacyjny północnej Polski, miał dwie zasadnicze cechy wyróżniające go spoza innych ważnych miejsc na mapie naszego kraju. Po pierwsze stanowił ośrodek zainteresowania wielu innych państw, które usiłowały zdobyć nad nim kontrolę - od czasów Zakonu Krzyżackiego po III Rzeszę Polska musiała o Gdańsk, z różnym skutkiem, walczyć. Po drugie cechowała go zawsze swoista niezależność związana z handlowym charakterem. W wieku XV, XVI i XVII bardzo często walczono więc o panowanie nad miastem z samym miastem, którego mieszkańcy i włodarze podkreślali często gospodarczą i kulturową odrębność.

ROZWINIĘCIE

Rozwinięcie powinno zawierać:

1. historię Gdańska ze wskazanych okresów (wyłącznie krótka charakterystyka, najważniejsze wydarzenia, o których można wspomnieć):

a) II poł. XV wieku

- wspomnienie o tym, iż Gdańsk przystąpił do wojny trzynastoletniej w 1455, przeciw Krzyżakom, składając hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi

- kilka lat później miasto otrzymało tzw. "Wielki Przywilej", który zapewniał przewóz towarów Wisłą z Polski, Litwy i Rusi bez konieczności kontroli oraz inne przywileje (było to wynagrodzenie miastu udziału w wojnie)

- na mocy pokoju toruńskiego II (1466) Gdańsk został przy Polsce, zachował jednak pewną autonomię

b) XVI wiek

- nasilające się tendencje do odrębności Gdańska: tzw. tumult gdański z 1525 i ukaranie buntowników przez Zygmunta Starego

- potwierdzenie zwierzchności króla polskiego nad Gdańskiem (za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego)

c) XVII wiek

- rola Gdańska w wojnach polsko-szwedzkich, pokój w Oliwie

2. opis gospodarczego znaczenia Gdańska (na podstawie otrzymanych źródeł)

- analiza źródeł dotyczących eksportu zboża (najważniejszego dla nowożytnej gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej polskiej) - źródło A i C

- ukazanie znaczenia Gdańska jako konkurenta dla innych bałtyckich portów (wykres B)

- inne towary poza zbożem (źródło D)

ZAKOŃCZENIE

W zakończeniu można podsumować omawiany okres historyczny, wysnuć wniosek, np.:

Gdańsk stał się monopolistą w handlu zagranicznym Polski, miał liczne przywileje, prawo na nadawania cła, bicia własnej monety, handlowania z innymi europejskimi miastami "na własną rękę" itd.

oraz wspomnieć o tym, co "będzie się działo" z Gdańskiem w wiekach kolejnych:

W kolejnych wiekach Gdańsk nieco zmieni swój charakter: okaże się miastem nie istotnym nie przede wszystkim z punktu widzenia gospodarki, ale z punktu widzenia polityki. To o Gdańsk oficjalnie walczył drogą dyplomacji (czy raczej wątpliwej dyplomacji) Adolf Hitler, to z Gdańskiem na ustach rozpoczęła się w Europie II wojna światowa. W czasach powojennych zaś to właśnie w Gdańsku miały miejsce takie wydarzenia polityczne brzemienne w skutki, jak strajki z 1970 roku czy strajk w Stoczni Gdańskiej w roku 1980.

4. Wykaż, jak zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.

WSTĘP

We Wstępie należało wyjaśnić specyfikę "sprawy polskiej" tuż przed wybuchem i na początku I wojny światowej. Podkreślić nadzieje, jakie z konfliktem między mocarstwami mieli Polacy oraz określić znaczenie sytuacji geopolitycznej dla szans rozwinięcia się "sprawy polskiej".

Przez cały niemal okres trwania zaborów, aż do początków XX wieku, mocarstwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów, miały na ogół te same cele polityczne - przynajmniej w kontekście "sprawy polskiej". Podczas wszystkich powstań narodowych, Rosja, Prusy i Austria, "mówiły jednym głosem" i wspierały się wzajemnie w procesie dławienia wszelkich polskich wystąpień. Dlatego znalezienie się dawnych sprzymierzeńców w przeciwnych obozach politycznych, rozbudziło u Polaków nadzieję na umiejętne wykorzystanie nadchodzącej sytuacji.

ROZWINIĘCIE

W rozwinięciu można było przyjąć kompozycję chronologiczną (raczej łatwiejszą) lub podzielić pracę na trzy części omawiające stosunek poszczególnych zaborców do sprawy polskiej na przestrzeni lat 1914-1918.

W treści powinny się znaleźć takie informacje, jak:

- początkowa wstrzemięźliwość państw zaborczych oraz powolna zmiana stanowiska wraz z ciągle niepewną sytuacją wojenną

- koncepcje Dmowskiego (pasywistów) i Piłsudskiego (aktywistów) na temat ewentualnego wykorzystania sytuacji międzynarodowej do sprawy polskiej, początkowe działania Piłsudskiego

- pomysł Austrii na uczynienie Polski "trzecim członem" habsburskiego państwa, pierwsze nic nieobiecujące odezwy Austrii, Rosji i Niemiec, zapewnianie o przyjaźni i wspólnym pokonaniu "odwiecznego wroga" (rosyjskiego lub niemieckiego)

- działalność polonijna za zachodzie - rola Paderewskiego i Narutowicza w walce o uwagę zachodu wobec sytuacji Polski

- niepowodzenia dyplomatyczne Dmowskiego na dworze rosyjskim, nieudana akcja kielecka Piłsudskiego

- przełom: Akt 5 listopada w 1916 (obietnica państw centralnych na temat utworzenia Polski), umiędzynarodowienie sprawy polskiej

- kryzys przysięgowy (odmowa przysięgania na wierność cesarzowi Niemiec), internowanie Piłsudskiego

- rewolucja w Rosji i sytuacja wymuszająca deklarację bolszewików o przyszłym powstaniu Polski

- styczeń 1918: orędzie prezydenta USA Woodrowa Wilsona

- taktyka faktów dokonanych: powstanie Rady Regencyjnej i rządu Daszyńskiego, wymuszenie na mocarstwach zaakceptowania faktu powstania państwa polskiego

- Traktat Wersalski: potwierdzenie istnienia Polski

ZAKOŃCZENIE

W zakończeniu można było pokusić się o ocenę: na ile Polacy umiejętnie wykorzystali sytuację międzynarodową (głownie Piłsudski), na ile mocarstwa zachodnie i dawne państwa zaborcze ułatwiły powstanie II Rzeczpospolitej.

Można było podkreślić, że po traktacie wersalskim obecność Polski na mapie Europy była oczywistością: co nie pozostawało bez wpływu na dalszą historie kraju.

Więcej o: