Matura 2016, WOS, poziom podstawowy. ODPOWIEDZI, PYTANIA, ROZWIĄZANIA

Matura 2016 z WOS-u odbyła się 10 maja. Publikujemy przykładowe odpowiedzi do pytań, które znalazły się w arkuszach CKE z WOS-u podstawowego. Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś maturę 2016 z WOS-u na poziomie podstawowym!

Matura 2016 WOS podstawowy - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z WOS-u na poziomie podstawowym trwa 120 minut. To czas przeznaczony przez CKE na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego. Jest ich nieco ponad 30. Część pytań na maturze z WOS-u ma charakter zamknięty, a część otwarty. Duża cześć pytań na maturze z WOS-u będzie oparta na tekstach i informacjach źródłowych, ważna jest więc umiejętność właściwego interpretacja podanych źródeł.

Matura 2016 WOS, poziom podstawowy - egzamin był łatwy czy trudny?

Mamy pierwsze komentarze po maturze 2016 z WOS-u na poziomie podstawowym. Większość zdających twierdzi, że egzamin był dość trudny, ale pojawiają się też głosy mówiące, że zadania z WOS-u rozszerzonego były łatwe. Zobacz wpisy na Twitterze zamieszczone przez maturzystów pod hasztagiem #matura2016:

"Wos był banalny"

"Jestem już po wosie, trudne było"

"Jestem po wosie rozszerzonym i stwierdzam że jak dla mnie trochę trudne próbne były chyba łatwiejsze"

"Dla mnie ten wos nie był łatwy xd"

W arkuszach CKE pojawiły się takie zagadnienia jak mniejszości etniczne, Unia Europejska, konstytucja RP.

Matura 2016 WOS - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z WOS-u na poziomie podstawowym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z WOS-u.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś WOS!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Rozstrzygniecie: Nie

Uzasadnienie: Autor jako przykład wysokiej frekwencji wyborczej podaje Irak, który w XXI wieku był miejscem wielu konfliktów zbrojnych zaś obecnie de facto podzielony na 3 części kontrolowane przez różne władze (m.in. dzihadystów) nie można go więc uznać za państwo demokratyczne.

Zadanie 2 (0-1 pkt.)

Zadanie 2.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- osoby z wyższym wykształceniem,

- osoby pochodzące z miasta,

- osoby zamożne, których dochód był największy z badanych.

Zadanie 2.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, F, P

Zadanie 3 (0-1 pkt.)

Zadanie 3.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 2011

Zadanie 3.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 2011

- Platforma Obywatelska

- Mniejszość Niemiecka

- Polskie Stronnictwo Ludowe

Zadanie 4 (0-3 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Rozstrzygniecie: Tak

Uzasadnienie: Z pkt. C wnioskujemy, że chodziło o referendum dotyczące odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, zaś z danych przedstawionych wynika, że w referendum wzięło udział ponad 3/5 liczby osób, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu, oraz liczba głosów za jednym z wyborów (w tym przypadku TAK) przekroczyła liczbę 50 proc., wyniosła mniej więcej 95 proc.

Zadanie 5 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- podstawą tej polityki jest odpowiedni marketing, który opiera się na powierzchownym wizerunku, który ma przekonać większość

- polityka ta opiera się przede wszystkim na sztuce wywołania pozytywnych emocji u wyborców w stosunku do swojej osoby, nie opiera się na wartościowych informacjach przekazywanych wyborcom

Zadanie 6 (0-3 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, P, F

Zadanie 7 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Opis A. - reżim totalitarny, Opis B - reżim autorytarny

Zadanie 8 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A. Wielka Brytania - 3, Hiszpania - 1, B. Francja - 2, Rosja - 6

Zadanie 9 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A. prawo krwi - ius sanguinis, B. prawo ziemi - ius soli

Zadanie 10 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A. Ministra Obrony Narodowej, B. marszałek sejmu

Zadanie 11 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 1 - C, 2 - D

Zadanie 11 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 1 - C, 2 - D

Zadanie 12 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - marszałek województwa, B - zarząd powiatu, C - wójt, D - prezydent

Zadanie 13 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - Prezes Rady Ministrów, B - Najwyższa Izba Kontroli

Zadanie 14 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Organ A - Sejm, Organ B - Trybunał Konstytucyjny

Zadanie 15 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - Sąd Okręgowy, B - Krajowa Rada Sądownicza, C - Sąd Najwyższy, D - Trybunał Stanu

Zadanie 16 (0-3 pkt.)

Zadanie 16.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A. Nazwa urzędu - Urząd Skarbowy, B. Nazwa pisma - Odwołanie

Zadanie 16.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Zadanie 17 (0-2 pkt.)

Zadanie 17.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Zadanie 17.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Testament

Zadanie 18 (0-3 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - Mandela, B - Wałęsa, C - Arafat

Zadanie 19 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - osobiste, B - socjalne

Zadanie 20 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B - O, D - P

Zadanie 21 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 22 (0-2 pkt.)

Zadanie 22.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B (Rada Europejska)

Zadanie 22.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Donald Tusk

Zadanie 23 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. Szwajcaria - 3, B. Serbia - 5, C. Czechy - 1, D. Słowacja - 2

Zadanie 24 (0-4 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Wyraźnie widać, że liczba osób o pozytywnym nastawieniu do zmiany waluty stale się zmniejsza. Natomiast rośnie liczba osób sceptycznie i negatywnie nastawionych do zmiany waluty na euro.

Zadanie 25 (0-3 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - 1, B - 4, C - 3

Zadanie 26 (0-4 pkt.)

Zadanie 26.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Genetycznie Modyfikowane Organizmy

Zadanie 26.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- zastąpienie słowa "Modyfikowanie" słowem "Molestowanie" - hasło "STOP GMO!"

- na talerzu zamiast jedzenia znak substancji radioaktywnej

Zadanie 27 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A

Zadanie 28 (0-2 pkt.)

Zadanie 28.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: subkultury

Zadanie 28.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 29 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

A. Wietnamczycy - jej przodkowie nie zamieszkali obecnego terytorium Polski od co najmniej 100 lat (sprzeczne z pkt. 5)

B. Łemkowie - nie posiadają własnego państwa (sprzeczność z pkt. 6)

Zadanie 30 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Przedstawiony rysunek może odnosić się do wielu problemów:

- tabloidyzacja mediów - nawet uznawanych za opiniotwórcze; w mediach pojawiają się coraz częściej błahe, nieistotne informacje,

- użytkownicy mediów społecznościowych mają tendencję do dzielenia się swoim życiem w sposób nieograniczony,

- w czasach rozwiniętej technologii można znaleźć informacje o każdym.

Zadanie 31 (0-3 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, F, P

Zadanie 32 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Osoby o złej ocenie są bardziej skłonne szukać przyczyny swojej sytuacji materialnej w czynnikach zewnętrznych, nie biorąc pod uwagę własnego nastawienia do pracy; trend ten, gdy chodzi o wewnętrzne przyczyny (lenistwo, niezaradność) jest odmienny w stosunku do osób oceniających swoją sytuację jako dobrą.

Zadanie 33 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, H

Zadanie 34 (0-2 pkt.)

Zadanie 34.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- ograniczenie kontaktów

- izolacja w enklawach biedy

Zadanie 34.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Wykluczenie społeczne nie wynika tylko z ograniczonych środków materialnych, może być skutkiem np. odmiennej orientacji seksualnej lub przynależności do mniejszości etnicznej, czyli nie jest tak jak ubóstwo rozpatrywane wyłącznie w wymiarze ekonomicznym.

Zadanie 35 (0-15 pkt.)

b>Zad. 35

Scharakteryzuj zjawisko wykluczenia społecznego oraz zagrożenia, jakie niesie za sobą to zjawisko dla współczesnych społeczeństw. Przedstaw działania władz państwowych i samorządowych na rzecz zapobiegania temu zjawisku w Polsce. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 31-34.

1. Definicja

- wykluczenie społeczne - niepodejmowanie zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej, przyczyniając się do braku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym

- wiele postaci wykluczenia społecznego - utrata więzi, wykluczenie z rynku pracy, ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym

- jedno i wielowymiarowy charakter wykluczenia

2. Kogo najczęściej dotyczyć

- ubodzy

- dotknięte niekorzystnym procesem społecznym

- funkcjonują w grupie nie zawsze akceptowanej

- nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami

- niepełnosprawni i uzależnieni

- obiekt przemocy

3. Wykluczenie a ubóstwo

4. Następstwa wykluczenia społecznego

- niedogodności psychiczne - schorzenia, rozwój zachowań patologicznych, przekładać się to może na negatywne skutki dla najbliższego otoczenia - rodziny, znajomych

- skutki prawne - problem z realizacją praw obywatelskich, brak ubezpieczenia, brak przynależności terytorialnej,

- skutki społeczne - brak zaufania do jednostki wykluczonej, często także do jego rodziny

5. Sposób działania państwa

- wsparcie materialnego

- aktywizacja osób wykluczonych

- społeczno-zawodowe - roboty publiczne, szkolenia kursy

- edukacyjne - podjęcie nauki, zmiana zawodu

- zdrowotne - badania profilaktyczne, terapia rodzinna

- społeczne - ośrodki wsparcia, świetlice kluby, udział w imprezach kulturalnych, sportowych

Więcej o: