Matura 2016: WOS rozszerzony. Mamy ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA

Matura 2016, WOS rozszerzony. Ta matura odbyła się 10 maja. Opublikowaliśmy odpowiedzi do zadań, które znalazły się w arkuszach CKE z WOS-u rozszerzonego. Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś maturę 2016 z WOS-u na poziomie rozszerzonym!

Matura 2016 WOS rozszerzony - jak przebiegał egzamin?

Matura 2016 z WOS-u na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. To czas przeznaczony przez CKE na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego. Jest ich nieco ponad 30. Część pytań na maturze z WOS-u ma charakter zamknięty, a część otwarty. Duża cześć pytań na maturze z WOS-u będzie oparta na tekstach i informacjach źródłowych, ważna jest więc umiejętność właściwego interpretacja podanych źródeł.

Matura 2016 WOS, poziom rozszerzony - egzamin był łatwy czy trudny?

Mamy pierwsze komentarze po maturze 2016 z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Większość zdających twierdzi, że egzamin był dość trudny, ale pojawiają się też głosy mówiące, że zadania z WOS-u rozszerzonego były łatwe. Zobacz wpisy na Twitterze zamieszczone przez maturzystów pod hasztagiem #matura2016:

"Wos był banalny"

"Jestem już po wosie, trudne było"

"Jestem po wosie rozszerzonym i stwierdzam że jak dla mnie trochę trudne próbne były chyba łatwiejsze"

"Dla mnie ten wos nie był łatwy xd"

W arkuszach CKE pojawiły się takie zagadnienia jak mniejszości etniczne, Unia Europejska, konstytucja RP.

Matura 2016 WOS - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA

Rozpoczynamy publikację przykładowych odpowiedzi do zadań z matury 2016 z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi i dowiedz się, ile punktów uzyskałeś z matury z WOS-u.

Maturzysto, sprawdź, czy zdałeś WOS!

UWAGA: Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

Zadanie 1 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A

Zadanie 2 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: mediacja

Zadanie 3 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

- stałe wydłużanie się średniej życia społeczeństwa

- utracenie potencjału reprodukcyjnego społeczeństwa (niska płodność)

Zadanie 4 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Chodzi o tzw. wyścig szczurów, czyli zjawisko polegające na niekończącej się, często bezwartościowej pogoni, najczęściej w celu osiągnięcia celu zawodowego i materialnego.

Zadanie 5 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: kultura masowa

Zadanie 6 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, P, F

Zadanie 7 (0-3 pkt.)

Zadanie 7.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Opis A.: białoruska - narodowa

Opis B.: żydowska - narodowa

Opis C.: romska - etniczna

Zadanie 7.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Rozstrzygnięcie: mniejszość białoruska

Uzasadnienie: zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w gminach, w których liczba należących do danej mniejszości jest nie mniejsza niż 20 proc., jej język może być używany jako pomocniczy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku mniejszości białoruskiej.

Zadanie 8 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: F, P, F

Zadanie 9 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: komunizm

Zadanie 10 (0-1 pkt.)

Zadanie 10.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

partia A - 3

partia B - 2

partia C - 4

Zadanie 10.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

partia A - 3

partia B - 3

partia C - 3

Zadanie 11 (0-2 pkt.)

Zadanie 11.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 11.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: obywatelska inicjatywa ustawodawcza / inicjatywa ludowa

Zadanie 12 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Opis A.: Tunezja - 2

Opis B.: Maroko - 1

Zadanie 13 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Zadanie 13.1.: B-A-D-C

Zadanie 13.2.: preambuła

Zadanie 14 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Opis A.: Rosja - 6

Opis B.: Niemcy - 3

Opis B.: Szwajcaria - 4

Zadanie 15 (0-2 pkt.)

Zadanie 15.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 15.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: W przypadku Polski rada gabinetowa obraduje pod przewodnictwem prezydenta RP, zaś w przypadku opisanym w tekście obraduje ona pod nieobecność prezydenta.

Zadanie 16 (0-3 pkt.)

Zadanie 16.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: funkcja kontrolna

Zadanie 16.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - politycznej, B - nowego premiera, C - 231 posłów

Zadanie 17 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: 1 - A, E, 2 - C, D

Zadanie 18 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Opis A - rada gminy, Opis B - zarząd powiatu, Opis C - wojewoda

Zadanie 19 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Przepis A - kodeks postępowania administracyjnego, Przepis B - kodeks karny, Przepis C - kodeks cywilny

Zadanie 20 (0-2 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - Sądu Rejonowego, B - Powód, C - Apelacja

Zadanie 21 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 22 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: C

Zadanie 23 (0-1 pkt.)

Zadanie 23.1.:POPRAWNA ODPOWIEDŹ: popytu

Zadanie 23.2.:POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Zmiany ceny wpływają na zmianę popytu i podaży. Przy niskiej podaży a dużym zapotrzebowaniu cena wzrasta, jednak gdy staje się zbyt wysoka popyt spada, gdy mamy niski popyt a wysoki podaż cena spada, wracając do poziomu równowagi.

Zadanie 24 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - 41,7%, B - 22,5%

Zadanie 25 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: A - Rada Bezpieczeństwa ONZ, B - Chińska Republika Ludowa

Zadanie 26 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: WNP - Wspólnota Niepodległych Państw

Zadanie 27 (0-1 pkt.)

Zadanie 27.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: P, F, P

Zadanie 27.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Litwa - 2, Chorwacja 11, Serbia - 13

Zadanie 28 (0-2 pkt.)

Zadanie 28.1. POPRAWNA ODPOWIEDŹ: Na obszarze Cypru ok. 1/5 ludności stanowią Turcy zajmujący północną część Cypru - ogłoszoną w 1983 roku Republikę Turecką Cypru Północnego, która nie została uznana przez żadne państwo. Polityk używa tego sformułowania by podkreślić niezależność i odrębność "tureckiej części Cypru".

Zadanie 28.2. POPRAWNA ODPOWIEDŹ:

Korzyść o charakterze społeczno-ekonomicznym - zasilenie starzejącego się społeczeństwa europejskiego przez młode społeczeństwo tureckie oraz przez dobrze wykształconych specjalistów w kręgu europejskim pojawi się państwo rozumiejące wartości religii muzułmańskiej a jednocześnie państwo demokratyczna.

Korzyść o charakterze politycznym - zmiana postrzegania i pozycji UE z bycia blokiem polityczno-gospodarczym nie stanie się potęgą strategiczną o znaczeniu globalnym.

Zadanie 29 (0-1 pkt.)

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: D

Temat 1.

Scharakteryzuj dualizm władzy wykonawczej w europejskich systemach politycznych.

1. Definicja

> wykluczenie społeczne - niepodejmowanie zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej, przyczyniając się do braku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym

> wiele postaci wykluczenia społecznego - utrata więzi, wykluczenie z rynku pracy, ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym

> jedno i wielowymiarowy charakter wykluczenia

2. Kogo najczęściej dotyczyć

> ubodzy

> dotknięte niekorzystnym procesem społecznym

> funkcjonują w grupie nie zawsze akceptowanej

> nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami

> niepełnosprawni i uzależnieni

> obiekt przemocy

3. Wykluczenie a ubóstwo

4. Następstwa wykluczenia społecznego

> niedogodności psychiczne - schorzenia, rozwój zachowań patologicznych, przekładać się to może na negatywne skutki dla najbliższego otoczenia - rodziny, znajomych

> skutki prawne - problem z realizacją praw obywatelskich, brak ubezpieczenia, brak przynależności terytorialnej,

> skutki społeczne - brak zaufania do jednostki wykluczonej, często także do jego rodziny

5. Sposób działania państwa

> wsparcie materialnego

> aktywizacja osób wykluczonych

społeczno-zawodowe - roboty publiczne, szkolenia kursy

edukacyjne - podjęcie nauki, zmiana zawodu

zdrowotne - badania profilaktyczne, terapia rodzinna

społeczne - ośrodki wsparcia, świetlice kluby, udział w imprezach kulturalnych, sportowych

Temat 2.

Scharakteryzuj źródła prawa i ich hierarchię w Rzeczypospolitej Polskiej.

Oparcie funkcjonowania państwa demokratycznego na prawie

2. Żródła prawa w RP, to katalog zamknięty przedstawiony w art. 87 Konstytucji

Konstytucja (samoistny charakter - mogą być wydawane w ramach ogólnej kompetencji organu uprawnionego do ich stanowienia)

Ustawy (samoistny charakter)

Akt parlamentu - żaden inny organ państwowy nie może stanowić ustaw, zakaz stanowienia ustaw w drodze referendum

O charakterze normatywnym - wszystkie postanowienia musza być sformułowane w sposób pozwalający im stać się budulcem dla norm prawnych

Zajmujący najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego - musi być zgodna z Konstytucją

O nieograniczonym zakresie przedmiotowym

Ratyfikowane umowy międzynarodowe (samoistny charakter)

Rozporządzenia (charakter aktów wykonawczych), prezydent; Rada Ministrów; prezes RM; ministrowie;

Akty prawa miejscowego (charakter aktów wykonawczych)

Rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy

Przepisy stanowione przez organizację międzynarodową, do której należy Polska, jeżeli umowa międzynarodowa konstytuująca te organizację przewiduje taką skuteczność prawną tych przepisów w prawie wewnętrznym

3. Kto jest upoważniony do wydawania aktów prawa

4. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa i jej konsekwencje:

- Wymóg zgodności aktów niższej rangi z aktami wyższej rangi

Wymóg by uchylenie, zmiana lub zawieszenie aktu danego szczebla mogło dokonać się tylko przez wydanie nowego aktu tego samego szczebla lub wyższego

Zakaz normowania pewnych materii przez akty poniżej określonego szczebla (koncepcja wyłączności ustawy)

Zakaz wydawania aktów niższego szczebla bez uprzednio udzielonego upoważnienia w akcie wyższego szczebla

5. Cztery zasadnicze szczeble

- Szczebel konstytucyjny

Szczebel umów międzynarodowych, ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 bądź w trybie art. 90 ust. 2-4, a także pochodne prawo wspólnotowe

Szczebel ustawowy

Szczebel rozporządzeń

6. Ogłoszenie prawa powszechnie obowiązującego (art. 88) - zamieszczenie pełnego tekstu w specjalnym wydawnictwie

7. Prawo międzynarodowe i prawo UE w krajowym porządku prawnym.

- Miejsce prawa międzynarodowego - nadrzędność nad prawem krajowym

Ratyfikacja umowy międzynarodowej - akt dokonywany przez głowę państwa

Akt ratyfikacji ma skutek transformacyjny-stanie się aktem powszechnie obowiązującym

Pierwszeństwo przed ustawą - ratyfikowane za uprzednią zgodą ustawy

Porozumienia - zawierane przez RM lub ministrów - działanie jedynie w sferze prawa wewnętrznego

Prawo wspólnotowe (prawo pierwotne - traktaty założycielskie, prawo pochodne - inne akty normatywne UE) - zasada bezpośredniej skuteczności prawa europejskiego w krajowych porządkach prawnych, nie jest potrzebne żadne potwierdzenie tych regulacji

Temat 3.

Stosunki międzynarodowe w Europie w XXI wieku - stabilność czy zmiana? Rozważ powyższy problem, odwołując się do materiałów źródłowych.

Stosunki międzynarodowe w Europie w XXI wieku

1. Wprowadzenie - definicja Europy

państwa o wspólnych korzeniach chrześcijańskich, stosunkowo podobne kulturowo

różnica między UE a resztą Europy, odmienność Rosji

problemy z którymi mierzy się obecnie Europa: przeludnienie, starzenie się społeczeństwa, problem imigrantów, Stara Europa a Rosja - wyzwanie dla UE, czy istnieje konflikt?

2. Krótka definicja tekstów - wszystkie pośrednio lub bezpośrednio traktują o Rosji i problemach z nią związanych

3. Na czym polegają różnice między Europą Zachodnią a Rosją, czy możemy wskazać źródło konfliktów

różnica mentalności wschodu a zachodu

historia Rosji - państwo w którym zawsze istniała niezwykle silna władza centralna

Europa Zachodnia jest spadkobierca wartości prawnych starożytności "umiłowanie" demokracji

4. Na jakich poziomach istnieją konflikty?

zaborczość Rosji - Gruzja, Ukraina, kontrola Białorusi, problemy z państwami nadbałtyckimi

konflikty pozaeuropejskie - zazwyczaj Rosja i UE stoją po przeciwnych stronach (Afganistan, Syria, itp.)

próba odbudowania przez Rosję, pewnej nieco mitycznej potęgi

zewnętrznie UE ma jedno wspólne stanowisko wobec Rosji, jednak wewnętrznie słychać głosy odrębne (Węgry, Francja)

5. Przyczyny zewnętrzne, globalne

- pewne zjawiska, które wzmagają wszelkie konflikty międzynarodowe i psują relacje między państwami możemy zauważyć globalnie, zarówno w Rosji, jak i Europie czy USA, jest to przede wszystkim zmiana tendencji społecznej i odwrócenie się w kierunku haseł społecznie prawicowych i konserwatywnych (przykłady: Donald Trump, Marie Le Pen, PiS), ostatnie badania statystyczne pokazały, ze w Polsce wzrasta liczba przestępstw na tle rasowym i narodowym

kryzys fiskalny, które także wpływa na zmianę wyników wyborów społeczeństw na świecie

kryzys imigracyjny - to samo co wyżej

6. Podsumowanie - ewidentna zmiana pewnych tendencji.

Więcej o: