Epoki literackie - ANTYK. Co musisz o nim wiedzieć pod kątem matury? [PRZEGLĄD]

Antyk (czyli starożytność) to jedna z epok literackich. Obejmuje aż 4 tys. lat, zarówno przed, jak i po narodzinach Chrystusa. Motywy z tej epoki literackiej mogą pojawić się na maturze z języka polskiego - maturzyści mogą dostać polecenie odwołania się do różnych dzieł literackich z tego okresu lub wyznawanych wówczas filozofii. Zobacz najważniejsze informacje na temat antyku i nie daj się zaskoczyć na maturze 2016!

Początków antyku upatruje się już około XIII wieku p.n.e. (początki piśmiennictwa), końca w chwili upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r.). Epoka ta nazywana jest także starożytnością .

Periodyzacja antyku

Najczęściej przyjmuje się podział epoki związany z powstawaniem i gatunków literackich. Epoki literackie starożytnej Grecji to:

wiek epiki - VIII wiek p.n.e.,

epoka liryki - VII-VI wiek p.n.e.,

doba dramatu - V wiek p.n.e.,

Sprawdź definicję dramatu

Przeczytaj omówienie dramatu Sofoklesa "Antygona"

okres filozofów - IV wiek p.n.e.,

wiek epigramatu - III wiek p.n.e.

Historię literatury starożytnego Rzymu dzielimy na:

początek poezji - III/II wiek p.n.e.,

epokę Wergiliusza i Horacego - I wiek p.n.e.,

wiek Owidiusza, Seneki i Tacyta - I wiek n.e.,

dobę filozofii Marka Aureliusza - II wiek,

rozwój i ekspansję kultury chrześcijańskiej - III wiek-V wiek.

Literatura starożytna uznana została za wzór doskonały - klasyczny. Przez wiele wieków była wzorem dla późniejszych prądów artystycznych i na bardzo długo określiła europejskie kanony piękna.

Najważniejsi twórcy antyku

Homer - prawdopodobny twórca eposów "Iliada" i "Odyseja".

Sprawdź definicję epopei

Hezjod - autor eposu dydaktycznego "Prace i dnie", który zawierał szczegółowe instrukcje i porady związane z pracą na roli, a także liczne partie obyczajowe, np. dotyczące życia rolników.

Tyrteusz - poeta liryczny. Jego elegie wojenne zachowały się jedynie we fragmentach. Miały zachęcać do walki w obronie ojczyzny.

Ezop - grecki bajkopisarz pochodzący z Frygii. Uchodzi za pierwszego twórcę bajek w historii. Jego główną domeną były bajki zwierzęce, a ich wymowa miała zabarwienie satyryczne lub moralizatorskie.

Sprawdź definicję bajki

Anakreont - poeta grecki. Tematyka jego wierszy to przede wszystkim pochwała miłości i wina. Od jego imienia utworzono nazwę gatunku literackiego, który ujmuje podobne zagadnienia w lekkim, żartobliwym stylu nazywamy anakreontykiem.

Alkajos - jeden z pierwszych wielkich greckich poetów lirycznych. Jego utwory, szczególnie hymny i elegie miłosne, zachowały się we fragmentach.

Sprawdź definicję hymnu

Safona - grecka poetka. Jako pierwsza w sposób subtelny i wrażliwy ujęła tematykę miłosną. Prowadziła szkołę dla dziewcząt, dbała o ich właściwą edukację i rozwój moralny.

Ajschylos - jeden z wielkich greckich tragediopisarzy. Ograniczył rolę chóru, na pierwszy plan wysuwając dialogi i monologi postaci. Wprowadził drugiego aktora. Największe jego dzieła to tragedie "Prometeusz skowany" i "Persowie".

Pindar - grecki poeta liryczny, twórca głównie poezji chóralnej.

Sofokles - kolejny wielki grecki tragediopisarz. Rozbudował akcję i wprowadził na scenę trzeciego aktora. Zredukował znaczenie chóru. Z jego siedmiu zachowanych tragedii najsłynniejsze są "Antygona" i "Król Edyp".

Przeczytaj biografię Sofoklesa

Herodot - wielki grecki historyk. W swoim dziele "Dzieje" opisał historię Grecji od czasów legendarnych po czasy sobie współczesne.

Eurypides - kolejny i ostatni z trzech wielkich dramaturgów greckich. Jako pierwszy wprowadził do swoich sztuk postać prostego człowieka. W swoich tragediach dążył do wyrażenia skrajnych odczuć i przeżyć bohaterów. Najbardziej znane sztuki to "Elektra" i "Ifigenia w Taurydzie".

Hipokrates - nazywany ojcem medycyny. Autor najważniejszych zasad dla lekarzy (tzw. przysięga Hipokratesa). Twórca maksymy "przede wszystkim nie szkodzić". Podzielił ludzi na 4 typy: sangwiników, melancholików, choleryków i flegmatyków. Podział ten do dnia dzisiejszego odzwierciedla nauka o temperamentach.

Arystofanes - najwybitniejszy komediopisarz grecki. Swoją satyrę kierował przeciwko współczesnym mu osobistościom politycznym i kulturalnym. Jego utwory są odbiciem tamtejszej obyczajowości. Najbardziej znane komedie to "Lizystrata", "Chmury", "Żaby".

Euklides - grecki matematyk. Jego największe dzieło "Elementy geometrii" zawiera twierdzenia, które są niepodważalne w czaszach współczesnych.

Archimedes z Syrakuz - najwybitniejszy w epoce antyku astronom, matematyk i fizyk. Jako pierwszy wyliczył przybliżoną wartość liczby n. Autor wielu, znajdujących także dziś zastosowanie wynalazków i rozwiązań (np. w budowie okrętów, machin obronnych, dźwigni).

Wergiliusz - najwybitniejszy rzymski poeta epicki. Autor eposu o dziejach Eneasza "Eneida" (wzorowanego na dziełach Homera), sielanek pasterskich "Bukoliki", poematu o rolnictwie "Georgiki".

Horacy - rzymski poeta liryczny. Autor pieśni, satyr oraz listów poetyckich ("List do Pizonów"). Traktował poezję jako gwarancję swojej nieśmiertelności.

Owidiusz - poeta epoki Augusta. Najbardziej znany jako twórca elegii miłosnych. Autor "Sztuki kochania" oraz zbioru opowieści mitycznych "Metamorfozy". Na wygnaniu napisał "Księgę żalów".

Zobacz omówienie "Mitologii"

Najwybitniejsi filozofowie

Tales z Miletu (ok. 620-540 p.n.e.) - założyciel szkoły jońskich filozofów przyrody. Opierając się na materialnych podstawach (przyroda), twierdził, że świat powstał z wody, która stanowi podstawową substancję wszystkich rzeczy i zjawisk.

Pitagoras (około 572-497 p.n.e.) - matematyk i filozof, prekursor idealizmu platońskiego. Twierdził, że dusza człowieka, przechodząc kolejne wcielenia doskonali się, dążąc do ideału. Założyciel szkoły pitagorejczyków, którzy dowodzili, że światem rządzą liczby. Na podstawie założenia, że forma kuli jest doskonała, pitagorejczycy wysunęli tezę, że ziemia jest kulista.

Heraklit z Efezu (około 540-480 p.n.e.) - joński filozof przyrody. Za źródło poznania uważał ludzką duszę i twierdził, że dla poznania prawdy wystarczy poznać samego siebie. Według niego przyczyną i naturą świata był ogień. Jego filozofię określały dwa stwierdzenia: "wszystko płynie" i "nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki".

Sokrates (469-399 p.n.e.) - myśliciel grecki i nauczyciel Platona. Głosił absolutyzm i intelektualizm etyczny. Uważał, że istnieje obiektywna prawda i możność jej poznania. Utożsamiał ją z dobrem, szczęściem i cnotą. Według niego mądrość prowadzi do cnoty, a zło wynika z nieświadomości. Nauczał w Atenach, w miejscach publicznych, prowadząc dialog z przeciwnikami, doprowadzając wywody przeciwnika do absurdu. Bezpodstawnie oskarżony o szkalowanie instytucji państwowych, nieuznawanie państwowego kultu religijnego i deprawację młodzieży został skazany na śmierć przez otrucie cykutą. Jego najsłynniejsze powiedzenie, to "wiem, że nic nie wiem".

Demokryt z Abdery (około 460-370 p.n.e.) - jako pierwszy stworzył konsekwentnie zbudowany materialistyczny pogląd na świat. Dowodził, że materia zbudowana z niepodzielnych cząstek, atomów pozostających w ustawicznym ruchu.

Platon (ok. 427-ok. 347 p.n.e.) - uczeń Sokratesa, twórca pierwszego systemu filozoficznego, idealizmu obiektywnego - platonizmu. Założyciel szkoły filozoficznej zwanej Akademią. Według niego istniał dualizm świata: świat idei - niedostępny zmysłom i świat materialny, znany człowiekowi, ale będący tylko niedoskonałą kopią pierwowzoru czyli idei. Najsłynniejsze dzieła to "Państwo" (utopijna teoria idealnego państwa) i "Uczta" (o miłości).

Arystoteles (384-322 p.n.e.) - uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Wielkiego. Założył nowy typ szkoły, zwany Likejon (od tej nazwy pochodzi dzisiejsze słowo liceum). Interesował się procesami zachodzącymi w przyrodzie. Jako pierwszy oparł się w swoich badaniach na doświadczeniu (empiryzm) stwarzając w ten sposób podstawy rozwoju nauk przyrodniczych.. Twierdził, że rzeczy stanowią połączenie materii i formy.

Cyceron (106-43 p.n.e.) - rzymski filozof , mówca i polityk. Był eklektykiem i swoje poglądy opierał na różnych systemach filozoficznych. Twórca wielu mów sądowych i politycznych, które cechowała erudycja, polot i dowcip. Rozwijając poglądy Greków zajmował się także teorią wymowy, doboru materiału, sposobu wygłaszania, stylu i języka. Zdecydowanie przeciwstawiał się swobodzie obyczajów. Jego dzieła oraz osobowość wywarły znaczny wpływ na twórców europejskich.

Seneka Lucjusz Anneusz (I wiek p.n.e.) - autor popularnych pism etycznych i tragedii. Był wychowawcą Nerona. Zajmował się głównie etyką Jego poglądy oparte były na stoicyzmie greckim. Ostrzegał przed uleganiem emocjom, zwłaszcza przed gniewem, uczył odpowiedniego wykorzystania życia, wskazując na wartość pogody ducha, spokoju i korzyści płynących z obcowania z nauka i sztuką. Dramaty Seneki oparte na motywach greckich "Herakles szalejący", "Trojanki", "Fenicjanki", "Medea", "Fedra" były wzorem dla dramatu renesansowego i twórców klasycznej tragedii europejskiej: Szekspira, Corneille'u, Racine'a i dramatu jezuickiego. Senekę wysoko cenili autorzy chrześcijańscy.

Marek Aureliusz (121-181 n.e.) - cesarz rzymski zwany filozofem na tronie. Fascynował się stoicyzmem. W swoim osobistym dzienniku (wydrukowanym dopiero w 1599 r.) "Rozmyślania" głosił idee sprawiedliwości i humanitaryzmu. Według niego człowiek, by osiągnąć szczęście, musi być rozumny i żyć w zgodzie z naturą. Uważał, że prawdziwym dobrem człowieka jest to co od niego wyłącznie zależy czyli wstrzemięźliwość, szczerość, sprawiedliwość i odwaga. Te spisane uwagi mają charakter aforystyczny, wyrażają refleksje i spostrzeżenia w postaci maksym i zaleceń.

Najważniejsze prądy filozoficzne

Cynizm - wyzywające, pogardliwe odrzucenie ideałów i autorytetów uznawanych w danej grupie. Charakteryzował się brakiem poszanowania dla ogólnie przyjętych norm. Diogenes (najbardziej znany cynik) pogardzał dobrami materialnymi i aby udowodnić, że nic nie ma, zamieszkał w beczce.

Epikureizm - szkoła filozoficzna założona przez Epikura (341-270 p.n.e.). Dla epikurejczyków celem życia było rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia. Główne ich zalecenia to radość życia, korzystanie z uciech i piękna świata, uwolnienie ciała od bólu i ducha od niepokoju. Naczelną dewizą było hasło "carpe diem" - chwytaj dzień, ciesz się chwilą.

Hedonizm - doktryna etyczna sformułowana przez Arystypa z Cyreny. Hedoniści uznawali przyjemność (rozkosz) bądź unikanie przykrości za najwyższe lub jedyne dobro, cel życia i naczelny motyw ludzkiego postępowania.

Sofiści -wędrowni wykładowcy w Atenach w V i VI wieku p.n.e. Nauczali retoryki, polityki, filozofii i etyki. Dowodzili, że prawda obiektywna nie istnieje. W związku z tym uczyli manipulowania poglądami, sprytnego udowadniania twierdzeń fałszywych, zbijania argumentów przeciwnika za pomocą odpowiednio dobranych argumentów i sztuczek krasomówczych (techniki takie noszą nazwę sofizmatów). Na początku głosili poglądy demokratyczne i wolnomyślicielstwo, jednak z czasem popadli w skrajny relatywizm. Stąd rzeczownik "sofistyka" oznacza pokrętne argumentowanie polegające na wykorzystaniu wieloznaczności wyrazów i nieuczciwych, nielogicznych wnioskach. Najsłynniejsi sofiści to Gorgiasz i Hippiasz.

Stoicyzm - szkoła filozoficzna założona przez Zenona z Kition (336-264 p.n.e.). Stoicy twierdzili, że szczęściem jest cnota. którą można osiągnąć poprzez życie zgodne z naturą. Według nich postawa życiowa powinna polegać na zachowaniu spokoju, hartu ducha i opanowania w trudnych.

Sceptycyzm (sceptycznie - nieufnie, niedowierzająco, powątpiewająco) - to postawa filozoficzna, która odrzuca możliwość uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej, postulująca krytycyzm wobec twierdzeń naukowych przyjmowanych jedynie na mocy autorytetu.

Bibliografia

"Mała encyklopedia kultury antycznej", red. Z. Piszczek, Warszawa 1988

Więcej o: