Matura 2016: matura z chemii - czy wiesz, jakie wymagania stawiają przed tobą CKE?

Matura z chemii to przepustka do bardzo wielu kierunków studiów, m.in. medycyny, farmacji czy fizjoterapii. Dlatego trzeba mieć świadomość, jak dobrze formułować wypowiedzi tak, by otrzymać jak największą liczbę punktów. Jakie warunki i ramy stawiają egzaminatorzy?

Matura z chemii 2016. Jak wygląda arkusz?

Zadania na maturze rozszerzonej z chemii będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W przypadku zadań zamkniętych mogą mieć one charakter pytań jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub dobieranych, kiedy zdający musi dobrać odpowiednią odpowiedź do podanego zdania. Polecenia otwarte wymagają sformułowania odpowiedzi z wykorzystaniem wzorów chemicznych, obliczeń, reakcji. Mogą odnosić się także do różnych materiałów źródłowych, jak wykres czy rysunek. Zadania często występują w blokach tematycznych.

Matura z chemii 2016. Co sprawdza ten egzamin?

Zadania na egzaminie maturalnym z chemii mają w idei sprawdzenie umiejętności złożonych, jak:

-myślenie naukowe

-umiejętności logicznego rozumowania, argumentacji i wnioskowania

-prawidłowe korzystanie i interpretowanie materiałów źródłowych,

-zdolność do samodzielnego projektowania doświadczeń chemicznych i wyciągania wniosków z ich wyników

-znajomość i prawidłowe wykorzystanie narzędzi matematycznych do opisu i analizy poszczególnych procesów

Matura z chemii 2016. Jak wygląda system oceniania?

Przy ocenie odpowiedzi udzielonej przez maturzystę w zadaniu otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego rozwiązania opracowanego przez ekspertów CKE. Rozwiązanie to wytycza pewien zakres odpowiedzi, ale nie jest jedynym prawidłowym wzorcem (oczywiście z wyjątkiem zadań wymagających podania konkretnego wzoru związku chemicznego czy nazwy pierwiastka). Pole do prawidłowego, ale swobodnego konstruowania wypowiedzi jest więc zapewnione - każda merytorycznie poprawna odpowiedź będzie uznana.

embed

fot. CKE

Matura z chemii 2016. Ocena przykładowego zadania

Do każdego zadania na maturze komisja egzaminacyjna dołącza dwa rodzaje wymagań: ogólne i szczegółowe. Oto ocena przykładowego zadania otwartego:

embed

fot. CKE

fot. CKE

embed

fot. CKE