Matura z WOS-u 2016 - definicja rodziny

Rodziną nazywamy podstawową, pierwotną, małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi - rodzicielska.

Do głównych funkcji rodziny zaliczamy:

- funkcje prokreacyjne,

- przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i wychowywanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego,

- prowadzenie gospodarstwa domowego, zaspokajającego potrzeby członków rodziny,

- sprawowanie pieczy nad życiem członków rodziny, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi.

Inne funkcje rodziny

- funkcje materialno - ekonomiczne wiążą się z postępującą partykularyzacją dochodów członków rodziny,

- funkcja kontrolna ulega coraz dalej idącym ograniczeniom, co wynika z anonimowości jednostki poza domem, zwiększenia czasu przebywania poza nim. Autonomizacji członków rodziny itd.,

- funkcja socjalno - wychowawcza ulega zawężeniu na rzecz poszerzenia obszarów działania innych instytucji. Tym niemniej oddziaływanie socjalizacyjne rodziny odgrywa fundamentalną rolę dla prawidłowego,

- funkcjonowania człowieka i społeczeństwa,

- funkcja emocjonalno - ekspresyjna rodziny.