Przygotowujesz się do matury z historii? Sprawdź, czy znasz najważniejsze daty!

Matura 2016 zbliża się wielkimi krokami! Jeżeli wybrałeś historię, koniecznie upewnij się, czy nie zapomniałeś o jakimś wydarzeniu. Oto najważniejsze daty w pigułce!

Matura 2016 - Starożytność

Starożytność, nazywana też antykiem, to okres w dziejach Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej od powstania pierwszych cywilizacji aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego.

4000 r. p.n.e. - Wynalezienie pisma

776 r. p.n.e. - Pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji

753 r. p.n.e. - Powstanie Rzymu: istnieje wiele wersji mitu na ten temat. Najbardziej spopularyzowana głosi, że Rzym został założony przez Romulusa.

490 r. p.n.e. - Bitwa pod Maratonem: była to najważniejsza bitwa podczas pierwszej wielkiej inwazji Persów na Grecję.

480 r. p.n.e. - Bitwa pod Termopilami: było to starcie wojsk perskim i greckich, które zapisało się w historii jako symbol poświęcenia życia na polu bitwy.

44. r. p.n.e. - Zabójstwo Juliusza Cezara: zadano mu 23 ciosy sztyletami. Ostatni, który okazał się śmiertelny, wymierzył mu Brutus, którego Cezar uważał za przyjaciela.

476 r. - Upadek Cesarstwa Rzymskiego: większość historyków twierdzi, że proces upadku zaczął się już w na początku III wieku, ale jego ostateczny upadek nastąpił po zdetronizowaniu cesarza Romulusa Augustulusa.

Matura 2016 - Średniowiecze

To okres trwający od upadku Cesarstwa Rzymskiego do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Czasem można też spotkać inne daty graniczne - wynalezienie druku w 1450 roku lub upadek Konstantynopola w 1453.

843 r. - Traktat w Verdun: podzielił on państwo Karola Wielkiego między synów Ludwika I Pobożnego. Podział ten stworzył podwaliny powstałych w przyszłości Francji i Niemiec.

966 r. - Chrzest Polski: przyjęcie chrztu przez Mieszka I zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem polskich.

1000 r. - Zjazd Gnieźnieński - była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, która miała na celu uzyskanie przychylności księcia Bolesława.

1025 r. - Koronacja Bolesława Chrobrego: pierwsza koronacja królewska w historii Polski, która stworzyła tradycję niezależnego, suwerennego państwa polskiego.

1138 r. - Rozbicie dzielnicowe: okres trwający umownie aż do koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku. Rozdrobnienie Polski na małe, w dużej mierze niezależne władztwa terytorialne doprowadziło do osłabienia władzy książąt oraz wzrostu wpływu elit społecznych.

1226 r. - Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez ks. Konrada Mazowieckiego: poskutkowało to powstaniem silnego ośrodka kultury Niemieckiej nad wschodnim Bałtykiem oraz sprowokowało liczne konflikty polsko-krzyżackie.

1320 r. - Koronacja Władysława Łokietka: to wydarzenie przywróciło tytuł Królestwa Polskiego i oznaczało powrót zjednoczonej Polski.

1364 r. - Założenie Akademii Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński): to właśnie wtedy powstała najstarsza polska uczelnia i jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

1410 r. - Bitwa pod Grunwaldem: zapisała się w historii jako jedna z największych bitew w średniowiecznej Europie. Zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich nad krzyżakami.

1492 r. - Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Matura 2016 - Nowożytność

1493 r. - Pierwsze w Polsce zwołanie sejmu walnego: to wydarzenie, które zapoczątkowało tworzenie nowej formy ustrojowej w Polsce, tzw. Demokracji szlacheckiej.

1505 r. - Nihil Novi: konstytuacja sejmowa, która ograniczyła kompetencje prawodawcze monarchy.

1525 r. - Hołd pruski: konsekwencją zawarcia tego aktu przez Zygmunta I Starego było przekształcenie Prusów Zakonnych w Księstwo Pruskie.

1655 r. - Potop szwedzki: najazd Szwecji na Rzeczpospolitą. Szwedzi zostali wyparci, jednak zostawili po sobie ogromne zniszczenia materialne.

1717 r. - Sejm niemy: ugoda szlachty Rzeczpospolitej z Augustem II zawarta za pośrednictwem cara Rosji Piotra I. "Niemy" z powodu niedopuszczenia posłów do głosu w obawie przed zerwaniem obrad.

1772 r. - Pierwszy rozbiór Polski

1773 r. - Powołanie Komisji Edukacji Narodowej: ministerstwo dokonało reformy oświaty, która zaowocowała wychowaniem warstwy wykształconych obywateli.

3 maja 1791 roku - Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej: wprowadziła ona w Polsce monarchię konstytucyjną.

1793 r. - II rozbiór Polski

1795 r. - III rozbiór Polski

1807 r. - Utworzenie Księstwa Warszawskiego: namiastka państwa polskiego. Formalnie wolne, a w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji.

1814-1815 r. - Kongres wiedeński: międzynarodowa konferencja zwołana w celu wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.

1830 r. - Powstanie listopadowe: polskie powstanie przeciwko Rosji, zakończyło się upadkiem.

1848 r. - Wiosna Ludów: seria zrywów narodowych w Europie. Można wyodrębnić ich trzy główne nurty: społeczny, ustrojowy i narodowy.

1863 r. - Powstanie styczniowe: polski zryw narodowy będący odpowiedzią na narastający rosyjski terror.

1914 r. - Wybuch I wojny światowej

Matura 2016 - Historia najnowsza

To tylko umowna data zakończenia nowożytności i rozpoczęcia nowej epoki . Badacze przyjmują też inne daty graniczne: 1789 (rewolucja francuska), 1815 (kongres wiedeński), 1848 (Wiosna Ludów) lub 1795 (trzeci rozbiór Polski).

11.11.1918 r. - Odzyskanie niepodległości, przejęcia dowództwa nad wojskami przez Józefa Piłsudskiego.

1920 r. - Bitwa Warszawska ("Cud nad Wisłą"): pozwoliła zachować Polsce niepodległość

01.09.1939 r. - Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej

1944 r. - Powstanie Warszawskie: zryw przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę, zorganizowany przez Armię Krajową.

Luty 1945 r. - Konferencja Państw w Jałcie: spotkanie tzw. Wielkiej Trójki, decyzja o przesunięciu powojenny granic Polski.

Maj 1945 r. - Koniec II wojny światowej w Europie

1989 r. - Okrągły Stół: wydarzenia, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

1999 r. - Przystąpienie Polski do NATO

2004 r. - Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Więcej o: