Matura z biologii 2016. Czy wiesz, jakie wymagania stawia wobec ciebie CKE?

Matura z biologii co roku jest jednym z najpopularniejszych egzaminów. Tysiące maturzystów zdają ten egzamin, chcąc dostać się na medycynę. Aby jak najlepiej zdać maturę z biologii warto zapoznać się z wymaganiami CKE. Jak formułować odpowiedzi na maturze z biologii, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów?

Matura z biologii 2016. Tylko poziom rozszerzony!

Zgodnie z zarządzeniami CKE od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z biologii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Matura z biologii. Co zawiera arkusz egzaminacyjny?

Arkusz egzaminacyjny z biologii będzie zawierał około 25 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Matura z biologii 2016. Jakich umiejętności wymaga CKE?

Zadania, które pojawią się na maturze z biologii będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, na które składają się m.in.:

- objaśnianie przebiegu procesów i zjawisk oraz wskazanie zależności pomiędzy budową danego organizmu a jego środowiskiem życia,

- przedstawianie związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,

- przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo-skutkowego,

- wykazywania związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji,

- analizy eksperymentu - sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników,

- prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym - objaśniania i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń.

Matura z biologii 2016. Jak rozumieć polecenia?

Co roku wielu maturzystów ma problem ze zrozumieniem poleceń zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. W swoich informatorach CKE dokładnie określa rodzaje poleceń oraz to, jak należy je interpretować.

Fot. CKE

Matura z biologii. Jak egzaminatorzy oceniają zadania?

Dla każdego zadania maturalnego z biologii CKE zawsze stawia przed maturzystami dwa zestawy wymagań: ogólne i szczegółowe. Oto przykładowe zadanie, zestaw wymagań oraz sposób oceniania na maturze z biologii:

embed

Fot. CKE

embed

Fot. CKE

Więcej o: