Kierunki studiów - resocjalizacja

Rekrutacja na studia zaraz będzie tylko wspomnieniem. Za kilka dni maturzyści dowiedzą się, na które kierunki studiów zostali przyjęci oraz czy będą się uczyć w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym.Kiedy warto wybrać się na resocjalizację? Jakie rok temu były progi punktowe na ten kierunek?

Rekrutacja na studia: resocjalizacja, czyli co?

Rekrutacja 2015 powoli się kończy. Wśród ofert wielu szkół wyższych znaleźć można resocjalizację, która jest procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. Studia na kierunku resocjalizacja są prowadzone na większości szkół wyższych i w trybie stacjonarnym, i w niestacjonarnym (wieczorowym albo zaocznym).

Jesteś dobry w kontaktach międzyludzkich i chcesz rozwiązywać problemy społeczne? Pomoże ci w tym resocjalizacja! Sprawdź, gdzie możesz studiować RESOCJALIZACJĘ

Kierunki studiów 2015: gdzie pracuje absolwent resocjalizacji?

Studia na kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", jak podaje IRK Uniwersytetu Warszawskiego, "kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych student od II roku kontynuuje studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach jednej z czterech specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego lub migracji i integracji kulturowej".

Studia i rekrutacja: progi punktowe na kierunek resocjalizacja

Rekrutacja na studia 2015 dobiega końca, a maturzyści martwią się, czy uda im się dostać na wymarzone studia. Rok temu próg punktowy na resocjalizację wyniósł na Uniwersytecie Warszawskim: 55,60; na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: 158 (specjalność realizowana w ramach pedagogiki).

Rekrutacja na studia 2015: jakie umiejętności posiada absolwent resocjalizacji?

Resocjalizacja kojarzy się przede wszystkim z pracą w zakładach karnych czy poprawczych - jakie umiejętności musi mieć absolwent resocjalizacji, aby móc pracować w takich miejscach? Uniwersytet Warszawski wylicza: "podstawowymi umiejętnościami absolwenta są: projektowanie, realizowanie oraz ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych m.in. w zakładach karnych, poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje niezbędne dla kompetentnej realizacji zadań. Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem".

Jesteś dobry w kontaktach międzyludzkich i chcesz rozwiązywać problemy społeczne? Pomoże ci w tym resocjalizacja! Sprawdź, gdzie możesz studiować RESOCJALIZACJĘ

Kierunki studiów 2015: gdzie jeszcze znajdzie zatrudnienie absolwent resocjalizacji?

Po ukończeniu kierunku lub specjalności resocjalizacja można pracować nie tylko w zakładach karnych czy poprawczych: absolwenci resocjalizacji są przygotowani do działalności zarówno w placówkach państwowych, jak i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, a także w placówkach, których zadaniem jest reagowanie na problemy będące wynikiem patologii społecznych.

Partner - materiał Diagnoza w resocjalizacji Przestępcy seksualni. Zabójcy,... Profilaktyka i resocjalizacja...

Więcej o: