Nowe specjalności na UEP

Od roku akademickiego 2015/2016 w programie nauczania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pojawią się trzy nowe specjalności.

Na Wydziale Ekonomii dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia uruchomiona zostanie specjalność doradztwo finansowe . Podstawowym celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych. Przyczyną utworzenia specjalności były przemiany zachodzące w obszarze regulacji unijnych i polskich dotyczących deregulacji zawodów finansowych, a także coraz większa różnorodność instytucji i instrumentów finansowych i brak lub niedobór specjalistycznej wiedzy finansowej wśród podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Podmioty te potrzebują specjalisty-konsultanta, który wspomoże podejmowanie ich decyzji finansowych, czyli szeroko rozumianego doradcy finansowego. Uzupełnieniem kształcenia w obszarach poszczególnych specjalizacji doradztwa finansowego będzie przekazanie studentom wiedzy z innych obszarów pomocniczych względem doradztwa finansowego (prowadzenie biura rachunkowego, czytanie wskaźników makrofinansowych, bancassurance, risk management, finansowania eksportu i psychologii inwestowania). Utworzenie specjalności jest również odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wynika z obserwacji trendów i tendencji na tym rynku dla absolwentów kończących studia na kierunkach finansowo-rachunkowych - zawód doradcy finansowego został wpisany na listę zawodów w 2010 r. i należy do czołówki najbardziej deficytowych profesji w Polsce.

Na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej zmodyfikowane zostaną treści programowe dotychczasowej specjalności biznes międzynarodowy - od roku akademickiego 2015/2016 studenci II stopnia będą kształcić się na specjalności zarządzanie i finanse międzynarodowe . Program nowej specjalności umożliwia wybieranie studentom indywidualnych ścieżek rozwoju. Studenci będą mieli do wyboru bogatą listę przedmiotów, zawierających treści dostosowane do problematyki zarządzania i finansów międzynarodowych. Jest to jedyna, unikatowa na naszej Uczelni specjalność, nawiązująca do specyficznego międzynarodowego kontekstu problematyki działalności podmiotów gospodarczych. Intencją dokonanej zmiany jest optymalne przygotowanie absolwentów w zakresie kluczowych kompetencji, umożliwiających podejmowanie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zaangażowanych w działalność międzynarodową bądź funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów oferuje kompleksową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, systemów walutowych, budowania strategii na rynkach międzynarodowych, funkcjonowania w zespołach wielokulturowych, zarządzania zespołami i projektami międzynarodowymi, zarządzaniem strategicznym na rynkach międzynarodowych oraz skutecznym przywództwem. Studiujący na tej specjalności mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, z którym Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP realizuje wspólny program dydaktyczny i naukowy.

Na Wydziale Zarządzania utworzona zostanie specjalność zarządzanie municypalne , która ma na celu kształcić menedżerów dla sektora publicznego i jego otoczenia biznesowego. Specjalność ta pozwoli wypełnić lukę na rynku pracy sektora gospodarki komunalnej w zakresie specjalistów mających umiejętności i profesjonalne przygotowanie menedżerskie. Atutem nowej specjalności jest wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego od przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, menedżerów zarządzających podmiotami komunalnymi, a także udział partnera międzynarodowego The Institute of Place Management (profesjonalnej instytucji wspierającej osoby zaangażowane w rozwój i zarządzanie miejscami).