Rekrutacja na studia 2015. Nowe kierunki studiów w ofertach uczelni [PRZEGLĄD]

Rekrutacja na studia na większości uczelni została zakończona. Sprawdź, jakie nowe kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia pojawiły się w ofertach szkół wyższych. Oto kilka nowości wśród kierunków studiów oferowanych przez uniwersytety.

Rekrutacja na studia: "Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem" na UW

Studia magisterskie "Język i społeczeństwo" są nowością w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Instytut Socjologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej. W programie studiów znajdują się takie przedmioty, jak: Modele analizy dyskursu, Nowe media a komunikacja, Analiza lingwistyczna i retoryczna, Badania etnograficzne, Konflikt - dyskryminacja - mowa nienawiści, Badania korpusowe, Deliberacje i sondaż deliberatywny czy Dialog społeczny i międzykulturowy. Absolwent kierunku "Język i społeczeństwo" będzie przygotowany do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak: media, agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe, instytucje kultury, ośrodki badania opinii, instytucje administracji publicznej, organizacje pożytku publicznego.

Kierunki studiów 2015: "Historia i kultura Żydów", stacjonarne, pierwszego stopnia na UW

Kierunek pojawił się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego rok temu. Studia są prowadzone przez Instytut Historyczny. Jak czytamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów: "Studia licencjackie na kierunku historia i kultura Żydów oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie praktyki zawodowe , badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz lub/i hebrajskiego".

Studia i rekrutacja 2015: Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim

Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowa to nowe kierunki studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. To studia przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych medycznymi aspektami chemii oraz kryminalistyką. Dotychczas "Chemia medyczna" była jedną ze specjalności na kierunku Chemia. Jak mówi prof. dr hab. Anna Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii Uwr: - Zainteresowanie tym programem studiów było tak duże, że zdecydowaliśmy się przekształcić go od roku akademickiego 2014/15 w odrębny kierunek studiów. Jednocześnie tworzymy kierunek "chemia i toksykologia sądowa" jako kolejny, interdyscyplinarny program studiów na naszym Wydziale.

Chemia medyczna to interdyscyplinarny kierunek, gwarantujący teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, fizjologii, medycyny i nauk pokrewnych. Studia kompleksowo przygotują do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Dzięki kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystywaniu najnowszych technik badawczych, studenci zdobędą umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak i zależności między strukturą a aktywnością.

Kierunki studiów 2015: Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia na UW

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku pracy i zarządzaniem nim. Studia są skierowanie do osób, które myślą o zawodzie: analityka rynku pracy, specjalisty ds. HR, specjalisty ds. szkoleń, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, animatora lokalnego rynku pracy, konsultanta CSR, a także dla tych, którzy chcieliby zaprojektować i prowadzić własną działalność gospodarczą albo organizować działalność w ramach III sektora. Większość ma charakter praktyczny, to przede wszystkim: warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria. Na trzecim roku studiów przewidziane są obowiązkowe w wymiarze 360 godzin (nie mniej niż 3 miesiące). Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na dwie części (realizowane u dwóch pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk nie może być niższy niż 120 godzin.

Rekrutacja na studia 2015: Chemia i toksykologia sądowa

To nowe, unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie - Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe będą się odbywać na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. To pierwszy w Polsce kierunek kształcący specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Ważnym elementem programu jest duża liczba zajęć laboratoryjnych, w czasie których studenci nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznają się ze sposobami postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Kierunki studiów i rekrutacja 2015: Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim od roku 2015/16

Kierunek lekarski powołany został w ramach Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Planowana liczba przyjętych na studia stacjonarne to 60 osób. Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą w salach Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ i w zielonogórskim szpitalu. Natomiast zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych w kolejnych latach prowadzone będą w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie aktualnie trwają prace nad przekształceniem go w szpital kliniczny.

Kierunki studiów 2015: Glottodydaktyka polonistyczna na UMCS

Glottodydaktyka polonistyczna to nowy kierunek, który ma na celu przygotowanie lektorów języka polskiego jako obcego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach polskich w kraju i za granicą, w szkołach języków obcych, w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, w polonijnych placówkach kultury, przy projektach na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.

Partner - materiał Erystyka, czyli sztuka... Farmakologia i Toksykologia... Obcy pomiędzy swoimi o historii...

Więcej o: