Ponad stu rektorów w Łodzi

W czwartek 21 maja rozpoczną się trzydniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Łodzi przyjedzie ponad stu rektorów z całej Polski i wielu gości reprezentujących świat nauki. Wizyta rektorów zorganizowana w tym czasie uświetnia obchody jubileuszu 70-lecia Akademickiej Łodzi. 

Konferencja rektorów

Swoją obecność na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP potwierdzili m.in. prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes FRP, Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komitetu Etyki przy PAN, a także Fabien Flori, przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich i prof. Jean-Pierre Finance, przedstawiciel Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich i wielu innych znamienitych gości ze świata nauki, gospodarki i polityki.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

W czasie Zgromadzenia Plenarnego w Łodzi po raz pierwszy zaprezentowany zostanie, także na konferencji prasowej, program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, przygotowany w think-tanku: Fundacja Rektorów Polskich - Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Głównym jego celem jest określenie zasadniczych nowych ram, mających na celu zdynamizowanie roli szkolnictwa wyższego i nauki w rozwoju i modernizacji naszego kraju.

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na: misję społeczną uniwersytetu w XXI wieku, diagnozę szkolnictwa wyższego, finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych i deregulację w systemie szkolnictwa wyższego.

Założenie wstępne programu opiera się na wieloletnim i blokowym finansowaniu szkół wyższych w perspektywie minimum 3 lat (na cykl kształcenia).

Finansowanie polskiej nauki

Kształcenie, podobnie jak prowadzenie badań, aby były efektywne i sprzyjały osiąganiu wysokiej jakości rezultatów, wymagają zapewnienia stabilnego finansowania, przynajmniej w perspektywie trzyletniej. Przejście do wieloletniego budżetowania w tym zakresie rektorzy uważają za konieczne.

Państwo Rektorzy powiedzą także o potrzebie wdrożenia zasady przeznaczania 1% PKB na szkolnictwo wyższe oraz określenia mapy drogowej dochodzenia do 2% PKB na badania naukowe w 2020 roku . Zapewni to względną stabilność i przewidywalność publicznego finansowania szkół wyższych, które są kołem napędowym szybszej modernizacji kraju.

Ważnym celem reformowania systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w tym jego finansowania, jest wzmocnienie pozycji, znaczenia oraz możliwości rozwoju tzw. uniwersytetów (uczelni) badawczych i jednocześnie dbanie o odpowiednie finansowanie i funkcjonowanie pozostałych uczelni. Według Rektorów uzasadniony wydaje się również powrót do dyskusji nad utworzeniem profesjonalnej i niezależnej politycznie instytucji (agencji) finansującej szkolnictwo wyższe w Polsce, nazwanej Narodowym Funduszem Szkolnictwa Wyższego .

Udział polskich naukowców w programach operacyjnych

Omawiany będzie również udział polskich naukowców w programie Horyzont 2020, wysokość wkładu własnego uczelni w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, od którego zależy poziom wysokości wykorzystania środków unijnych przez uczelnie i ich dalszy rozwój. Rektorzy będą dyskutować nad polityką otwartego dostępu do treści i wyników badań naukowych, etyką w badaniach oraz Europejską Kartą Naukowca. Podejmowane będą kwestie dotyczące m.in. możliwości i barier systemów antyplagiatowych. Ważnemu i aktualnemu problemowi konsolidacji uczelni i powstawaniu związków uczelni poświęcona będzie specjalna sesja z udziałem gości zagranicznych.