Matura 2015: polski rozszerzony. Co napisać w wypracowaniu z polskiego? [tematy, klucz odpowiedzi, lektury]

Matura z polskiego rozszerzonego jutro o 9.00. Na maturze z polskiego będą dwa tematy wypracowania: jeden z tematów dotyczyć będzie wypowiedzi argumentacyjnej, drugi - interpretacji porównawczej. Na maturze z polskiego rozszerzonego tematy wypracowania mogą odnosić się do nieznanych maturzyście lektur. Zobacz tematy wypracowań na polskim rozszerzonym, arkusze, odpowiedzi i klucze CKE z poprzednich lat.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, polski rozszerzony. Trzeba napisać wypracowanie?

Matura z polskiego rozszerzonego jest nieobowiązkowa. Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczenia - nawet nieuzyskanie 30 proc. nie skutkuje nieuzyskaniem świadectwa dojrzałości

Matura 2015, polski rozszerzony. Tematy wypracowań maturalnych

Na maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym w arkuszu egzaminacyjnym są 2 tematy wypracowania maturalnego. Jeden temat wymaga napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi - interpretacji porównawczej. Na maturze z polskiego rozszerzonego maturzysta wybiera jeden temat. Na maturze z polskiego rozszerzonego zdający ma 180 minut, żeby napisać wypracowanie na wybrany temat. Z matury z polskiego rozszerzonego można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Tematy wypracowań maturalnych z lat 2011, 2012, 2013 i 2014:

2014:

1. Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentach "Don Kichota

z La Manchy" Miguela de Cervantesa Saavedry oraz "Romea i Julii" Williama Szekspira.

2. Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona Schulza "Sierpień" i powieści Leopolda Tyrmanda "Zły". Omów sposoby ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

2013:

1. Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu Homera "Iliada" i eseju Zbigniewa Herberta "Olimpijski generał".

2. Biblioteka i jej użytkownicy. Analizując i interpretując fragmenty prozy Umberto Eco "Imię róży" i Melchiora Wańkowicza "Ziele na kraterze", porównaj przedstawione literackie obrazy i sposoby ich kreacji.

2012:

1. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami". Zwróć uwagę na przedstawione w nich obrazy ludzkiego życia oraz postawę podmiotu mówiącego wobec świata.

2. Codzienność w czasach Zagłady. Analizując i interpretując opowiadanie Idy

Fink "Przed lustrem", zwróć uwagę na kreację bohaterek, ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra.

2011

1. Zinterpretuj fragment dramatu Sławomira Mrożka "Śmierć porucznika". Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.

2. Porównaj sposoby kreowania obrazów tańca i jego funkcje we fragmencie poematu "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima i w wierszu "Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej.

harmonogram egzaminów!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Sprawdź HARMONOGRAM !

Matura 2015, język polski rozszerzony. Jak napisać wypracowanie maturalne?

Na maturze z polskiego przy ocenie wypracowań za najważniejsze, jak podaje CKE, uznaje się, :

- w interpretacji porównawczej: sformułowanie koncepcji porównywania

utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej;

- w wypowiedzi argumentacyjnej: określenie problemu podjętego w tekście

i sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu.

Na maturze z polskiego za kryteria wspomagające, jak informuje CKE, uznaje się: zamysł kompozycyjny, poprawność rzeczową, spójność lokalną tekstu, styl, poprawność językową oraz poprawność zapisu.

Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015, rozszerzony polski. Zobacz odpowiedzi, arkusze CKE, wyniki

Oficjalne wyniki matury z języka polskiego rozszerzonego będą ogłoszone dopiero w czerwcu, ale po każdym egzaminie maturalnym przykładoweodpowiedzi można sprawdzać w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą arkusze maturalne zaraz po tym, jak znajdą się one na stronie CKE. Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Więcej o: