Matura 2016 - PRZECIEKI. Co pojawi się na maturze? Kiedy matura może zostać unieważniona? [INFORMACJE]

Matura 2016 rozpoczyna się tuż po majówce, czyli 4 maja. Maturzyści chcą uzyskać jak najlepszy wynik na maturze, ale nie zawsze postępują zgodnie z zasadami określonymi przez CKE. Jakie zachowania skutkują przerwaniem, unieważnieniem i powtarzaniem matury? Czy w związku z maturą 2016 doszło do przecieków?

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. CKE matura: kiedy matura zostaje unieważniona?

Jak podaje CKE, unieważnienie matury następuje w poniższych przypadkach:

- stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,

- wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,

- zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

- stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej,

- stwierdzenie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego,

- zaginięcie lub zniszczenie prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i brak możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu,

- stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. CKE matura. Kiedy termin poprawkowy?

Maturzyści, którzy ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotne nie mogli przystąpić do matury w terminie majowym, mogą napisać ją w przygotowanym przez CKE terminie dodatkowym. W tym samym terminie maturę piszą ci, którym została ona unieważniona. Harmonogram matury poprawkowej:

- egzamin maturalny w części ustnej: 24-26 sierpnia 2016 r.,

- egzamin maturalny w części pisemnej: 23 sierpnia 2016 r. (w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2016 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu).

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016, przypadki unieważnienia: oni musieli pisać maturę jeszcze raz

W 2011 roku w Łodzi unieważniono prawie 300 prac maturalnych, w tym 230 z matematyki. Powodem okazało się ściąganie. W przypadku języka polskiego wątpliwości co do samodzielności pisania matury wzbudziły 22 arkusze maturalne. W przypadku języka angielskiego komisja miała zastrzeżenia do 7 arkuszy.

W tym samym roku groźba unieważnienia i powtarzania matury zawisła nad maturzystami z warszawskiego liceum im. Klementyny Hoffmanowej. W chwili otrzymania arkuszy z matematyki okazało się, że uczniowie rozwiązywali na lekcjach dokładnie te same zadania. Prokuratura sprawdzała, czy doszło do przecieku. Jednak okazało się, że zamieszaniu z arkuszami maturalnymi winna była komisja egzaminacyjna. Osoby układające arkusze skopiowali zadania w niezmienionej formie z bazy ogólnodostępnych testów.

Dwa lata temu na niechlubnej liście znalazła się miejscowość o nazwie Dynów w województwie podkarpackim. Maturę z matematyki unieważniono tam 77 uczniom Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 21 uczniom Liceum Ogólnokształcącego. W tej drugiej placówce trzem osobom unieważniono też maturę z biologii.

W sumie w województwie podkarpackim maturę unieważniono aż 118 uczniom.

Matura 2016, unieważniona matura. W liceum dla dorosłych też ściągali...

W lipcu 2014 roku maturę z matematyki unieważniono 26 uczniom z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powód? Prawie wszyscy, bo aż 26 z 32 zdających ściągało na maturze. Maturzyści wpadli, bo nauczyciele sprawdzający ich arkusze maturalne dopatrzyli się, że wszyscy popełnili ten sam, charakterystyczny błąd.

Łącznie w województwie świętokrzyskim łódzka CKE z powodu niesamodzielnej pracy unieważniła matury z matematyki 70 zdającym - m.in. w Ostrowcu, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach oraz w Kielcach.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. Gdzie szukać ODPOWIEDZI?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę 2016!

Więcej o: