Matura 2016. CKE matura. Jak wygląda matura dla osób z dysleksją? [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

Matura 2016 rozpoczyna się już 4 maja. W pierwszym dniu absolwenci zdają maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym, która jest obowiązkowa dla wszystkich. Czy dla maturzystów z dysleksją CKE przewiduje jakieś ułatwienia? Zobacz przepisy CKE!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. CKE matura. Dyslektycy na egzaminie maturalnym

Na maturze 2016, jak informuje CKE, maturzyści ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. Sposoby CKE dostosowania przebiegu matur pisemnych

Matura 2016 dla dyslektyków może być dostosowana na dwa sposoby:

1. poprzez umożliwienie pisania pracy na komputerze (możliwe tylko, jeśli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i ocenę zadań w arkuszu maturalnym);

2. poprzez wdrożenie szczegółowych kryteriów oceniania (uwzględniających specyficzne trudności w nauce) rozwiązań zadań otwartych na maturze z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki.

Matura 2016. CKE matura. Dyslektycy na maturach ustnych

Matura ustna będzie zdawana przez dyslektyków tak samo, jak przez absolwentów niemających żadnych zaburzeń w nauce. CKE nie przewidziało na dla osób z dysleksją na maturach ustnych żadnych dostosowań.

Matura 2016. Gdzie sprawdzić odpowiedzi matur?

Po każdej maturze przykładowe odpowiedzi będą umieszczone w serwisie Edulandia.pl. Eksperci Edulandii.pl rozwiążą arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś maturę!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Więcej o: