Matura 2015, język polski podstawowy. Jakie wymagania ma CKE?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja. Egzamin maturalny z polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. Sprawdź, jakie zadania pojawią się na maturze z polskiego! Poniżej przedstawiamy wymagania CKE do matury z polskiego w części pisemnej.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 z polskiego obowiązkowa dla wszystkich

Matura z języka polskiego jest obowiązkowa i w części pisemnej (poziom podstawowy), i w części ustnej. Wynika z tego, że nieuzyskanie 30 proc. z matury z polskiego skutkuje niezaliczeniem całego egzaminu maturalnego. Maturzyści obowiązkowo zdają egzamin maturalny w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka obcego, z języka polskiego oraz z matematyki. Muszą też przystąpić do matury pisemnej na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Maturę w części ustnej absolwenci muszą zdać z języka polskiego, a także języka obcego nowożytnego np. angielskiego.

Matura 2015: matura ustna z polskiego. Wymagania CKE

Matura ustna z języka polskiego sprawdza u maturzysty umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki oraz retoryki. Na maturze ustnej z polskiego inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury, który wylosuje zdający. Jak podaje CKE, wypowiedź maturzysty oraz jego udział w rozmowie z komisją oceniane są pod względem merytorycznym (treść), formalnym (organizacja), językowym, a także stylowym. Maturzystę oceniają członkowie zespołu przedmiotowego. Na maturze ustnej z polskiego można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: język polski podstawowy. Wymagania CKE

Matura z polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym, jak podaje CKE, sprawdza umiejętność maturzysty wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących

rozumienia tekstu na różnych poziomach (część testowa), a także tworzenia wypowiedzi

argumentacyjnej (wypracowanie) w związku z tekstem zamieszczonym w arkuszu maturalnym. Na rozwiązanie arkusza maturalnego przeznaczone jest 170 minut.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015: język polski w części testowej. Wymagania CKE

Zadania testowe sprawdzające rozumienie czytanego tekstu (na poziomie złożonym), jak informuje Centralna Komisja Edukacyjna, mogą dotyczyć:

1. na poziomie znaczeń:

a) wyszukiwania informacji złożonych,

b) dostrzegania powiązań między informacjami,

c) dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami,

d) odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych,

e) wnioskowania na podstawie przesłanek zawartych w tekście,

f) określania tematu/głównej myśli/przesłania tekstu,

g) dostrzegania relacji między częściami składowymi tekstu,

h) określania stosunku autora do opisanych zagadnień,

i) zadawania pytań do tekstu,

j) rozpoznawania znaczeń przenośnych wyrazów i konstrukcji wyrazowych;

2. na poziomie struktury:

a) rozumienia funkcji środków językowych w tekście, w tym epitetu, porównania,

przenośni,

b) badania struktury tekstu,

c) określania tezy tekstu i wskazywania argumentów,

d) objaśniania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości,

e) wyodrębniania części składowych utworu, określania powiązań między nimi;

3. na poziomie komunikacji:

a) rozpoznawania informacji i opinii,

b) wyrażania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne).

Zadania testowe sprawdzające umiejętność wykonywania działań na tekście mogą dotyczyć:

a) wyszukiwania słów (pojęć) kluczowych;

b) transformacji tekstu, czyli różnych przekształceń jego struktury, opartych na zasadzie

równoważności, służących m.in. dostosowaniu formy tekstu do zadanego celu (np. zmiana

konwencji stylistycznej i pytanie o efekt takiego zabiegu czy przekształcenia składniowe

podporządkowane różnym intencjom komunikacyjnym);

c) formułowania pytań, na które odpowiedzią są kolejne zdania lub fragmenty tekstu;

d) streszczenia;

e) tworzenia planu tekstu.

Zadania testowe sprawdzające świadomość językową mogą dotyczyć:

a) słownictwa, czyli m.in. znaczenia wyrazów, wyrazów i konstrukcji synonimicznych,

wyrazów wieloznacznych, definiowania pojęć;

b) słowotwórstwa, czyli analizowania budowy wyrazów pochodnych i sposobu ich

tworzenia;

c) fleksji, czyli odmiany wyrazów;

d) składni w tekście, czyli m.in. budowy wypowiedzeń, funkcji wyrazów w zdaniu

(podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika), związków składniowych

między częściami zdania, budowy zdań złożonych, szyku wyrazów i wypowiedzeń

składowych w wypowiedzeniu złożonym, transformacji opartych na równoważności

jednostek języka i konstrukcji językowych;

e) funkcji tekstu;

f) cech gatunkowych tekstu;

g) zagadnień stylistycznych, czyli m.in. wartości stylistycznej środków językowych

w tekstach tworzonych w różnych celach i w różnych sytuacjach komunikacyjnych, cech

tekstów należących do poszczególnych stylów funkcjonalnych polszczyzny (naukowego,

popularnonaukowego, publicystycznego, potocznego, urzędowego, artystycznego),

zabiegów stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja), różnicy pomiędzy

tekstem ustnym a pisanym;

h) innych umiejętności wskazanych w podstawie programowej dla II, III i IV etapu

edukacyjnego w częściach Świadomość językowa.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 z polskiego, wypracowanie. Wymagania CKE

Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się u maturzysty umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego. Na maturze z polskiego zdający realizuje jeden temat. Wypracowanie maturalne może mieć charakter rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Matura 2015. Język polski - ocenianie egzaminu pisemnego

Maturę z języka polskiego oceniają egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE).

Na maturze z polskiego podstawowego w części pisemnej za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów: za część testową - 20 punktów, za wypracowanie - 50 punktów.

W ocenie wypracowania maturalnego, jak informuje na swojej stronie CKE, za kryteria najważniejsze uznaje się: w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska: a w przypadku interpretacji: sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Więcej o: