Egzamin gimnazjalny 2015. Dysleksja i dysgrafia u gimnazjalistów. Jak będą wyglądać zadania dla dyslektyków i dysgrafików na egzaminie gimnazjalnym 2015?

Dysgrafia to częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania. Pismo dysgrafika wygląda więc nieestetycznie i nieczytelnie. Dysleksja natomiast to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania mimo inteligencji ucznia na poziomie co najmniej przeciętnym. Czy egzamin 2015 dla dyslektyków oraz dysgrafików jest inny niż dla uczniów bez dysfunkcji? Poznaj przepisy CKE!

Egzamin gimnazjalny 2015: egzamin dla gimnazjalistów z dysleksją i dysgrafią

Jak podają specjaliści z CKE, uczniowie z dysleksją i dysgrafią mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej).

Egzamin gimnazjalny 2015: egzamin specjalnie dostosowany do dyslektyków i dysgrafików

Do sposobów dostosowywania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z dysleksją i dysgrafią należy:

- zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez obowiązku przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,

- wydłużenie czasu pisania,

- możliwość korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych (dopuszczalne wtedy, gdy zaburzenie uniemożliwia zdającemu odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem),

- zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Egzamin gimnazjalny 2015: o ile można wydłużyć czas trwania egzaminu gimnazjalnego dyslektykom i dysgrafikom?

CKE ustaliła, że w przypadku przedłużenia czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego pracę z arkuszem można przedłużyć:

- z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - nie więcej niż o 20 minut każdy,

- z języka polskiego, z matematyki - nie więcej niż o 45 minut każdy,

- z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 minut.

Egzamin gimnazjalny 2015: korzystasz z pomocy nauczyciela? Będziecie nagrywani!

Uczniowie, którzy podczas egzaminu gimnazjalnego 2015 będą korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego tylko w pisaniu, albo i w pisaniu, i w czytaniu - będą nagrywani. Przebieg egzaminu gimnazjalnego musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk - zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej.

Egzamin gimnazjalny 2015: członkowie zespołu nadzorującego na egzaminie

CKE podaje: uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępującym do danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego odczytuje raz głośno wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Egzamin gimnazjalny 2015: udogodnienia dla uczniów z głęboką dysleksją

Polecenia w arkuszu zapisane są czcionką Times New Roman 12 pkt. Dyslektycy rozwiązują takie same zadania, jak uczniowie bez dysfunkcji.