Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

29 grudnia Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Tym samym zmienione zostało rozporządzenie z 28 maja 2010 roku.

Świadectwo dojrzałości

Rozporządzenie określa elementy, które powinny znaleźć się na świadectwie dojrzałości. Są to m.in. imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL absolwenta. Na świadectwie powinny się również znaleźć wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i pisemnej, datę wydania świadectwa dojrzałości i jego numer, a także adnotacje "określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych".

Data wydania świadectwa

Jak mówi rozporządzenie, jako datę wydania świadectwa należy rozumieć datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych, za datę wydania świadectwa należy przyjąć "datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia."

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska umieszczonego na świadectwie, dyplomie czy innej dokumentacji prowadzonej przez szkołę nie może być dokonana, "jeżeli zmiana ta nastąpiła po:

- opuszczeniu szkoły,

- zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,

- zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy zmiana nazwiska nastąpiła "na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci". W takim przypadku na dokumencie umieszcza się nowe dane, a stary dokument należy zwrócić.

Więcej o: