Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015: JUTRO próbny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

Już jutro, 11 grudnia o godzinie 9:00 uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych zmierzą się z próbnym egzaminem z Operonem 2014/2015 z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, a o godzinie 11:00 rozpocznie się część rozszerzona. Na rozwiązanie zadań z każdej części przeznaczono po 60 minut.

Próbny egzamin gimnazjalny: jak będzie przebiegał próbny egzamin gimnazjalny z Operonem z języka rosyjskiego 2014/2015?

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00, a na poziomie rozszerzonym - o godzinie 11:00. Na rozwiązanie zadań z każdej części egzaminu przeznaczono po 60 minut. Sprawdzian z części językowej ma sprawdzić umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, a także znajomość funkcji i środków językowych.

Do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym muszą podejść wszyscy uczniowie z III klasy gimnazjum. Natomiast rozszerzenie obowiązuje jedynie tych, którzy uczyli się języka obcego od szkoły podstawowej lub zadeklarowali chęć udziału w tej części egzaminu.

Próbny egzamin gimnazjalny: czego można spodziewać się po próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem z języka rosyjskiego 2014/2015?

Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym składa się z pytań zamkniętych do nagrań oraz załączonych tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym, oprócz pytań zamkniętych, są także zadania otwarte. Ponadto, uczniowie muszą napisać krótką wypowiedź pisemną (50-100 słów) o charakterze tekstu użytkowego, czyli: listu prywatnego, wiadomości albo e-maila.

Na zeszłorocznym próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym pojawiły się cztery zadania, sprawdzające rozumienie ze słuchu. Pierwsze nagranie złożone było z pięciu krótkich tekstów, a po każdym z nich należało odpowiedzieć na jedno pytanie zamknięte. Pojawiły się również dwa zadania, polegające na dobieraniu oraz jedno pytanie typu: prawda/fałsz. Ok. 10-minutowe nagranie zostało odtworzone dwukrotnie. Pozostałe zadania z arkusza egzaminacyjnego sprawdzały znajomość środków językowych oraz rozumienie krótkich tekstów rosyjskojęzycznych.

W części rozszerzonej egzaminu gimnazjalnego z Operonem 2013/2014 z języka rosyjskiego, oprócz pytań zamkniętych i otwartych, uczniowie musieli napisać krótki tekst użytkowy. Kryterium oceny stanowiły: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres oraz poprawność zastosowanych środków językowych.

Temat wypowiedzi pisemnej na próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem 2013/2014 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym:

Wziąłeś/wzięłaś udział w akcji na rzecz ochrony środowiska. W e-mailu do kolegi/koleżanki

z Rosji:

- wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na udział w tej akcji,

- opisz przebieg akcji,

- napisz, kto jeszcze włączył się do akcji.

Podpisz się jako XYZ.

Jak przebiegał oficjalny egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego 25 kwietnia 2014 roku?

Na egzaminie gimnazjalnym z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, uczniowie musieli rozwiązać jedenaście zadań, z których cztery sprawdzały rozumienie ze słuchu, a pozostałe weryfikowały rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość środków i funkcji językowych. W części podstawowej pojawiły się jedynie pytania zamknięte, o formie dobierania, wyboru wielokrotnego lub odpowiedzi typu: prawda/fałsz.

Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym składał się z ośmiu zadań. Dwa pierwsze dotyczyły ok. 12-minutowego nagrania, które zostało odtworzone dwukrotnie. Pozostałe pytania miały sprawdzić rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość i umiejętność zastosowania rosyjskich funkcji i środków językowych. W ostatnim zadaniu, uczniowie mieli napisać krótką wypowiedź pisemną (50-100 słów), za którą mogli uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Temat wypowiedzi pisemnej na egzaminie gimnazjalnym 25 kwietnia 2014 roku:

Twój kolega z Rosji poinformował, że przyjeżdża do Ciebie w najbliższą sobotę.

W e-mailu do tego kolegi:

? napisz, jak zareagowała Twoja rodzina na wiadomość o jego przyjeździe

? opisz pogodę zapowiadaną na weekend

? przedstaw plany na wspólne spędzenie czasu.

Podpisz się jako XYZ.

O próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem to cykliczny projekt, organizowany w polskich placówkach szkolnych, które zgłosiły chęć udziału w akcji. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Próbny sprawdzian ma nie tylko zweryfikować wiedzę gimnazjalistów (z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz z języków obcych nowożytnych), ale też przygotować ich do realiów prawdziwego egzaminu, który odbędzie się w kwietniu 2015 roku. Zasady, obowiązujące podczas próbnych egzaminów gimnazjalnych z Operonem, są zgodne z procedurami wyznaczonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dotyczącymi przebiegu i formy egzaminu gimnazjalnego.

Więcej o: