Zadania z zakresu kształcenia kulturowo - literackiego oparte na tekstach literackich - informacje praktyczne

Jeden z trzech typów zestawów zadań, które można wylosować na maturze ustnej z języka polskiego. Znajduje się w nim tekst literacki (epika, liryka, dramat), który należy omówić i odnieść do innych tekstów.

Każdy zestaw egzaminacyjny składa się z:

1. Polecenia:

a) zawiera ono zdanie określające temat wypowiedzi,

b) zdanie z czasownikiem, np. omów, rozważ, odpowiedz, które informuje o konieczności odniesienia się do załączonego tekstu lub innych tekstów kultury.

2. Tekstu literackiego (epickiego, lirycznego, dramatycznego), który jest podstawą wypowiedzi monologowej.

Bardzo ważną rzeczą jest czytanie ze zrozumieniem polecenia, gdyż w nim jest zawarte polecenie o odniesieniu się do innych tekstów literackich, niż podany w zestawie. Należy pamiętać o różnicy między: odwołaj się do tekstu (= jednego), odwołaj się do tekstów (= co najmniej dwóch). W drugim z przedstawionych wariantów polecenie nie precyzuje, jaka jest górna granica liczby przywołanych tekstów. Im więcej odniesień, tym lepiej, ale należy pamiętać o limicie czasowym odpowiedzi.

Co może być tekstem literackim?

Do tekstów literackich zaliczamy:

1. fragmenty lektur obowiązkowych, dlatego:

- wymagana jest szczegółowa znajomość wszystkich lektur obowiązkowych,

- należy umieć o nich dyskutować,

- wymagana jest znajomość lektur z gimnazjum (poniżej znajduje się spis tych lektur)

2. fragmenty tekstów spoza kanonu lektur,

3. wiersze poetów omawiane na lekcjach,

4. wiersze poetów nie omawiane na lekcjach.

Punkty 2, 3 i 4 mają charakter autonomiczny, czyli teksty mogą być przytoczone w całości lub we fragmencie możliwym do odczytania bez znajomości całego utworu.

Lista lektur gimnazjalnych, obowiązujących w trakcie ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego:

- Bogurodzica

- wybrane fraszki, pieśni, treny i psalm Jana Kochanowskiego (obowiązkowe są treny: V, VII i VIII)

- Zemsta Aleksandra Fredry

- Dziady cz. II, Dziadów cz. III oraz Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

- Lalka Bolesława Prusa

- jedna z trzech powieści historycznych Henryka Sienkiewicza (Quo vadis albo Krzyżacy, albo Potop)

- Wesele Stanisława Wyspiańskiego

- Ferdydurke Witolda Gombrowicza

- wybrane opowiadanie Brunona Schulza.

Więcej o: