Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

15 minut, w ciągu których maturzysta będzie musiał zaprezentować swoją wiedzę z języka polskiego oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi, kierując się zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

To co ważne:

a) Zadania przedstawione maturzystom będą miały formę wydruków lub na komputerze.

b) Ustny egzaminy z języka polskiego podzielony jest na dwie części:

wypowiedź monologowa (ok. 10 minut - przy czym wypowiedź może być krótsza, a czas zdawania egzaminu nie jest jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)

rozmowa z komisją egzaminacyjną (ok. 5 minut) - dotyczy ona wyłącznie problemów przedstawionych w zadaniu, w tym również tekstów kultury dołączonych do zestawu oraz zagadnień, które poruszył sam zdający.

Etapy ustnego egzaminu z języka polskiego:

1) Po wejściu do sali egzaminacyjnej i czynnościach organizacyjnych, uczeń losuje zadanie maturalne.

2) Następnie uczeń ma 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi (może skończyć wcześniej). Dozwolone jest, aby robić notatki na kartkach, które zapewnić ma szkoła.

3) Po przygotowaniach, uczeń przystępuje do egzaminu, który trwać będzie łącznie 15 minut.

4) Wypowiedź monologowa ucznia. Nie jest ona przerywana przez komisję, chyba że skończył się przeznaczony na to czas (ok. 10 minut).

5) Rozmowa z komisją egzaminacyjną (ok. 5 minut).

Więcej o: